ابواسحاق جویباری: از پیشگامان سرودن شعر به فارسی بوده‌است. اولین شغل وی زرگری بوده است. او در روزگار سامانیان می‌زیسته‌است.

ابوحفص سغدی: موسیقی‌دان و شاعری پارسی‌گوی از آسیای میانه (از سغدیان سمرقند) در پایان سده ۳ و آغاز سده ۴ ق. بود.وی در زمره نخستین سرایندگان شعر فارسی بود و اختراع ساز شهرود نیز از اوست. ابوحفص سغدی فرهنگ واژه‌ای نیز نوشته بود که امروزه از میان رفته‌است

ابوزراعه معمری : ابوزراعه معمری جرجانی یا ابوزرعه از شاعران نزدیک به روزگار رودکی (مرگ ۳۲۹) بوده است

ابوسعید ابوالخیر : ابوسعید فضل‌الله بن احمد بن محمد بن ابراهیم (ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد) مشهور به ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰ قمری) عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است. کتاب‌هایی که براساس سخنان بوسعید تالیف شده‌است عبارتند از:

اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید تالیف محمدبن منور

رساله حالات و سخنان شیخ ابوسعید گردآورنده: ابوروح لطف الله نوه ابوسعید

سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر

به رغم اینکه وی در معارف صوفیه اثری مهمی تالیف نکرده‌است اما از شواهد و قرائن برمی آید که در ذهن ابوسعید، یک جهان بینی عرفانی، به صورت کل و منظم شکل یافته بود.

ابوسلیک گرگانی : از پیشگامان سرایش شعر به زبان پارسی دری بود. او هم‌دوره با عمرو لیث صفاری بود. وی از نخستین شاعران پارسی‌گوی است.

ابوشعیب هروی : ابوشعیب صالح بن محمد معروف به ابوشُعَیبِ هَرَوی از شاعران دورهٔ سامانی بود. وی از شعراء قدیم دورهٔ سامانی و از سدهٔ سوم هجری قمری بود. چنانچه در تذکره‌ها آمده است، وی اواخر زمان رودکی را دریافته است. منوچهری او را در شمار استادان پیشگام شعر پارسی آورده‌است.

ابوشکور بلخی : او جز آفرین‌نامه شعرهای دیگری هم در قالب‌های قطعه، قصیده و شاید غزل داشته‌است که از آنها تک‌بیت‌هایی به گونه پراکنده به‌جای مانده‌است. شعرهای پراکنده او رادر کتاب‌هایی چون لغت فرس اسدی، قابوسنامه، ترجمان‌البلاغه، المعجم فی معاییر اشعارالعجم، مرصادالعباد، لباب‌الالباب عوفی و... می‌توان یافت.

ابوطاهر خسروانی : ابوطاهر طیّب بن محمّد متخلّص به خسروانی(مرگ ۳۴۲ (هجری)) از شاعران سده چهارم هجری در دورهٔ سامانیست.

ابوطیب مصعبی : ابوطیّب محمد بن حاتم مُصعبی شناخته‌شده به ابوطیب مصعبی ادیب، سیاست‌مدار و شاعر ایرانی بود.

ابوالحسن آغاجی : امیر ابوالحسن علی پسر الیاس آغاجی یا آغاجی بخارایی شاعر و از بزرگان دربار سامانی و همروزگار با نوح بن منصور سامانی (۳۶۶-۳۸۷ (قمری)) و دقیقی بود

ابوالخطیر گوزگانی

ابوالعباس ربنجنی : ابوالعباس فضل پسر عباس ربنجنی از شاعران ایرانی سده چهارم هجری است. وی از مردم ربنجنِ سمرقند و همروزگار با نصر بن احمد سامانی(۳۰۱-۳۳۱ (هجری)) و نوح بن نصر سامانی(۳۳۱-۳۴۳ (هجری)) بوده‌است.

ابولعلای گنجه‌ای

ابوالعلاء شوشتری : ابوالعلاء شوشتری یا بوالعلاء شُشتری شاعر ایرانی پارسیگوی (بی‌دیوان) سده ۴ هجری است. او در زمان سامانیان می‌زیست

ابوالموید بلخی : ابوالمؤید بلخی شاعر و نویسندهٔ ایرانی زادهٔ سدهٔ ۴ ه.ق در بلخ و دوران سامانیان است. اثر اصلی او شاهنامه بزرگ مؤیدی است (به نثر) که شاهنامهٔ بزرگ، شاهنامهٔ مؤیدی و شاهنامهٔ بوالمؤید نیز خوانده می‌شود. تقریباً تمام آثار وی از میان رفته‌است و اطلاع چندانی پیرامون زندگی وی در دست نیست. تاریخ سیستان اثری به نام کتاب گرشاسپ (گرشاسپنامه) از وی نام می‌برد که احتمالاً جزئی از شاهنامهٔ او بوده‌است

ابوعبدالله جنیدی : ابوعبدالله محمّد بن عبدالله شناخته شده به جْنَیدی شاعر ایرانی دوزبانهٔ دستگاه صاحب بن عباد بود. او به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود. محمد عوفی او را از برترین ادیبان و نمونه‌ای از فاضلان می‌داند و نیرومند در نظم و نثر می‌خواند. ثعالبی هم در یتیمةالدهر از او یاد کرده است.

اثیر اخسیکتی : اثیر در شهر اخسیکت زاده شد که در قرن ششم یکی از شهرهای آباد ماوراءالنهر در منطقه فرغانه در شمال رود سیحون بوده است

ادیب صابر : شهاب‌الدین شرف‌الادباء پسر اسماعیل ترمذی (نیمه یکم سده ۶ق/۵۴۶ق) شناخته شده به ادیب صابر شاعر ایرانی از ترمذ بود. او در زمان سلجوقیان می‌زیسته است.

استغنائی نیشابوری : ابوالمظفر نصر بن محمد شناخته‌شده به استغنائی نیشابوری شاعر ایرانی همزمان با سامانیان و بوییان است

انوری : اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّةالحق» از جملهٔ شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است. اطلاعاتی که از زندگی انوری ابیوردی وجود دارد به گزارش‌هایی باز می‌گردد که در تذکرهها و آثار ادبی مانند تذکره دولتشاه سمرقندی, تاریخ گزیده حمدالله مستوفی, لباب الالباب عوفی, مجمع الفصحای هدایت و تذکره آتشکده گردآوری شده‌است. همچنین خود آثار انوری نیز گزارش‌هایی از زندگی او بدست می‌دهد

باباطاهر عریان : باباطاهر معروف به باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده‌است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده‌است. برخی معتقدند ترانه ها یا دو بیتی‌های باباطاهر در بحر هزج مسدس محذوف و به لری سروده شده‌است. برخی محققان زبان وی را راژی و یا راجی و رازی دانسته‌اند که از گویش‌های قدیمی اهالی ری هستند. دو قطعه و چند غزل و مجموعه کلمات قصار به زبان عربی از آثار دیگر اوست. کتاب سرانجام شامل دو بخش عقاید عرفا و صوفی و الفتوحات الربانی فی اشارات الهمدانی است.

بدرتفلیسی

بدیع بلخی : ابومحمد بدیع بن محمد بن محمود بلخی شاعر ایرانی نیمه دو سده چهارم هجری است. او مدح‌کننده طاهر چغانی(مرگ ۳۸۱ (هجری)) و همروزگار با دقیقی و منجیک ترمذی بود. مثنوی پندنامه انوشیروان از او می‌دانند.

بسام کورد

بشار مرغزی

بلفرج رونی

بندار رازی

بوالمثل بخارایی

بهار(میرزانصرا...خان شروانی)

ترکی کشی ایلاقی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی : جمال‌الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی یا اسپهانی شاعر سده ششم هجری بود. عبدالرزاق از شاعرانی است که از تصوف و حکمت بهره فراوان داشته است. وی پدر کمال‌الدین اصفهانی است. دیوانش نزدیک به بیست‌هزار بیت شعر است. جمال‌الدین عبدالرزاق درلطافت طبع یگانه و در فضل و هنر سرآمد بود.

حکاک مرغزی

حاجی زین العابدین شروانی

حنظله بادغیسی

جمال خلیل شروانی

خاقانی شروانی : فضل‌الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی (۵۲۰ قمری در شَروان - ۵۹۵ قمری در تبریز) از جملهٔ نامدارترین شاعر ایرانی‌تبار و بزرگترین قصیده‌سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به‌شمار می‌آید. از القاب مهم وی حسان العجم می‌باشد. آرامگاه او در شهر تبریز است. دیوان، شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزلها و رباعیات است. دیوان خاقانی به تصحیح ضیاءالدین سجادی در سال ۱۳۳۸ در تهران به چاپ رسیده است و بخش عمدهٔ پژوهش‌هایی که در بارهٔ خاقانی انتشار یافته بر پایهٔ همین چاپ از دیوان خاقانی بوده است. تحفةالعراقین، مثنوی در سه هزار و دویست بیت است که در سال ۵۵۱ تألیف شده است. تحفةالعراقین در شرح نخستین سفر خاقانی به مکه و «عراقین» است و در ذکر هر شهر از رجال و معاریف آن نیز یاد کرده و در آخر هم ابیاتی در حسب حال خود آورده است. تحفةالعراقین به تصحیح یحیی قریب در سال ۱۳۳۰ در تهران به چاپ رسید. پس از آن، چندین نسخه معتبر از تحفةالعراقین شناسایی شد که در این میان نسخه وین (با عنوان ختم‌الغرایب) تاریخ ۵۹۳ هجری را دارد.

منشآت خاقانی، چند نامه از خاقانی است که به بزرگان زمان خود نوشته، و غالباً مشحون از کلمات و جملات عربی دشوار و مترادف و گاهی از اشعار خود خاقانی در آنها هست.قصاید خاقانی به نسبت در مرتبه‌ای بالا قرار دارد. از او قطعات بسیار خوبی نیز دردست است اما غزلیاتش در سطح قصاید او نیستند. شعر خاقانی سبکی دیریاب و بغرنج دارد و بیشتر، نظمی است هنرمندانه با گرایش‌های سخنوری و دقایق لفظی.

خبازی نیشابوری

خسروی سرخسی

خواجه عبدالله انصاری : شیخ‌الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن ابی‌منصور محمد (زادهٔ ۳۹۶ ه‍. ق. / ۱۰۰۶ م. درگذشتهٔ ۴۸۱ ه‍. ق. / ۱۰۸۸ م.) معروف به «پیر هرات» و «پیر انصار» و «خواجه عبدالله انصاری» و «انصاری هروی»، دانشمند و عارف بود. انصاری شعر می‌سرود ولیکن بیشتر شهرت وی به جهت رسالات و کتب مشهوری است که تألیف کرده‌است و از آن جمله‌است ترجمهٔ املاء طبقات‌الصوفیهٔ سلمی به لهجه هروی و تفسیر قرآن که اساس کار میبدی در تألیف کشف‌الاسرار قرار گرفته‌است. از رسائل منثور او که به نثر مسجع نوشته مناجات‌نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت‌نامه، هفت‌حصار، رسالهٔ دل و جان، رسالهٔ واردات و الهی‌نامه را می‌توان نام برد.

خیام : عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل:غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور - درگذشته ۱۲ آذر ۵۱۰ خورشیدی در نیشابور) که خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری هم نامیده شده‌است، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را می‌توان اصلاح گاهشماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام‌الملک، که در دورهٔ سلطنت ملک‌شاه سلجوقی (۴۲۶ - ۴۹۰ هجری قمری) بود، دانست. وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعات‌اش دربارهٔ اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده‌است. ابداع نظریه‌ای دربارهٔ نسبت‌های هم‌ارز با نظریهٔ اقلیدس نیز از مهم‌ترین کارهای اوست. خیام آثار علمی و ادبی بسیاری تالیف کرده‌است.او میزان الحکمت را درباره فیزیک و لوازم الامکنت را در دانش هواشناسی نوشت. نوروزنامه دیگر اثر ادبی اوست، در پدیداری نوروز و آیین پادشاهان ایرانی و اسب و زر و قلم و شراب که در حدود ۴۹۵ هجری قمری نگاشته شده‌است. کتاب جبر و مقابله خیام با تلاش دانش پژوهان اروپایی در سال ۱۷۴۲ در یکی از کتابخانه‌های لیدن یافته شد. این کتاب در ۱۸۱۵ توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منشر شد .

رسالة فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله به زبان عربی، در بارهٔ معادلات درجهٔ سوم.

رسالة فی شرح مااشکل من مصادرات کتاب اقلیدس در مورد خطوط موازی و نظریهٔ نسبت‌ها.

رساله میزان‌الحکمه.«راه‌حل جبری مسالهٔ تعیین مقادیر طلا و نقره را در آمیزه(آلیاژ) معینی به وسیلهٔ وزنهای مخصوص بدست می‌دهد.»

قسطاس المستقیم

رسالهٔ مسائل الحساب، این اثر باقی نمانده‌است.

القول علی اجناس التی بالاربعاء، اثری دربارهٔ موسیقی.

رساله کون و تکلیف به عربی درباره حکمت خالق در خلق عالم و حکمت تکلیف که خیام آن را در پاسخ پرسش امام ابونصر محمدبن ابراهیم نسوی در سال ۴۷۳ نوشته‌است و او یکی از شاگردان پورسینا بوده و در مجموعه جامع البدایع باهتمام سید محی الدین صبری بسال ۱۲۳۰ و کتاب خیام در هند به اهتمام سلیمان ندوی سال ۱۹۳۳ میلادی چاپ شده‌است.

رساله روضةالقلوب در کلیات وجود

رساله ضیاء العلی

رساله‌ای در صورت و تضاد

ترجمه خطبه ابن سینا

رساله‌ای در صحت طرق هندسی برای استخراج جذر و کعب

رساله مشکلات ایجاب

رساله‌ای در طبیعیات

رساله‌ای در بیان زیگ ملکشاهی

رساله نظام الملک در بیان حکومت

رساله لوازم‌الاکمنه

اشعار عربی خیام که در حدود ۱۹ رباعی آن بدست آمده‌است.

نوروزنامه، از این کتاب دو نسخه خطی باقی مانده‌است. یکی نسخهٔ لندن و دیگری نسخه برلن.

رباعیات خیام به زبان فارسی که در حدود ۲۰۰ چارینه (رباعی) یا بیشتر از حکیم عمر خیام است و زائد بر آن مربوط به خیام نبوده بلکه به خیام نسبت داده شده.

عیون الحکمه

رساله معراجیه

رساله در علم کلیات

رساله در تحقیق معنی وجود

 

دقیقی : ابو منصور محمد بن احمد توسی شناخته‌شده به دقیقی (زاده ۳۲۰ - مرگ میان سال‌های ۳۵۶-۳۵۹ خورشیدی) شاعر بزرگ پارسی زبان بود. زادگاه وی بنا به روایات گوناگون، توس، بلخ، سمرقند و بخارا ذکر شده است.او از معدود شاعران ادبیات فارسی بوده که دین زرتشتی داشته است.دقیقی آغاز کننده سرایش شاهنامه بود.

 

ذوالفقار(سیدقوام الدین حسین ابن صدرالدین علی شروانی)

رابعه قزداری

رشیدالدین وطواط : امیر امام رشیدالدین سعدالملک محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمری معروف به رشیدالدین وَطواط شاعر ایرانی همدوره با خوارزمشاهیان در ایران است. او دبیر دیوان اتسز خوارزمشاه بود. برای اندام کوچکش به او لقب وطواط (به معنای خفاش یا نوعی پرستو) دادند. از آثار او  حدائق السحر فی دقائق الشعر-ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار-عرائس الخواطر و نفائس النوادر-دیوان فارسی (با بیش از ۸۵۰۰ بیت)-دیوان عربی-نثر اللئالی (مطلوب کل طالب من کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب)-لطایف الامثال و طرایف الاقوال (شرح فارسی ۲۸۱ مَثَل عربی)-مجموعه رسائل عربی-فصل الخطاب-انس اللهفان-جواهر القلائد و زواهر الفرائد (فرائد القلائد)-لغت فارسی منظوم موسوم به حمد و ثنا-درر غرر-تحفة الصدیق الی الصدیق من کلام ابی بکر صدیق و ۱۱ رساله و مجموعه، صدکلمه‌ای از سخنان خود به عربی.

 

رودکی : ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم‌ بن عبدالرحمن‌ بن آدم متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران (زادهٔ ۲۴۴، رودک - درگذشتهٔ ۳۲۹ هجری قمری) نخستین شاعر مشهور ایرانی-فارسی در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی‌گوی و پدر شعر پارسی می‌دانند که به این خاطر است که تا پیش از وی کسی دیوان شعر نداشته‌است و این از نوشته‌های ایرانی عربی نویس هم عصر رودکی- ابوحاتم رازی مسجل می‌گردد. مهم‌ترین اثر او کلیله و دمنه منظوم است. از دیگر آثار رودکی می‌توان به سندبادنامه اشاره نمود. اثر سندبادنامه هم از اصلی هندی بوده که از عصر ساسانیان به ایران شده و از ایران به ادبیات عرب و اروپا راه یافته‌است. برخی از نویسندگان همانند محمد عوفی در لباب‌الالباب رودکی را کور مادرزاد دانسته‌اند، همچنین قدیمی‌ترین منبع، رودکی را اکمه (کور مادرزاد) خوانده‌است.

رونقی بخارایی

سپهری بخارایی

سنایی : بوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، از بزرگ‌ترین شاعران قصیده‌گو و مثنوی‌سرای زبان پارسی است، که در سدهٔ ششم هجری می‌زیسته است. قصاید، غزلیات، رباعیات، قطعات و مفردات سنایی در دیوان اشعار وی گرد آمده است. جز دیوان، آثار دیگر او عبارت‌اند از: حدیقةالحقیقه: این منظومه که در قالب مثنوی سروده شده است، محتوای عرفانی دارد. این منظومه را الهی‌نامه سنایی نیز خوانده‌اند. کار سرودن حدیقةالحقیقه در سال ۵۲۵ هجری قمری پایان یافته است. طریق‌التحقیق: منظومه دیگری در قالب مثنوی است که به وزن و شیوه حدیقةالحقیقه سروده شده است و کار سرودن آن در سال ۵۲۸ ه.ق سه سال بعد از اتمام حدیقةالحقیقه، تمام شده است. سیرالعباد الی المعاد: شامل هفتصد بیت است و در آن از موضوعات اخلاقی سخن رفته است. سنایی در این اثر به طریق تمثیل، از خلقت انسان و نفوس و عقل‌ها صحبت به میان آورده است. سنایی آن را در سرخس سروده است. کارنامهٔ بلخ: هنگام توقف شاعر در بلخ سروده شده و حدود پانصد بیت است و چون به طریق مزاح سروده شده، آن را مطایبه‌نامه نیز گفته‌اند. عشق‌نامه: شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق، معارف، مواعظ و حکم گرد آمده است. عقل‌نامه: منظومه‌ای است که در سبک و وزن عشق‌نامه در قالب مثنوی سروده شده است. مکاتیب: نوشته‌ها و نامه‌هایی از سنایی است که به نثر فارسی نوشته شده و از آن با نام مکاتیب یا رسائل سنایی یاد می‌شود

سوزنی سمرقندی

شاکر جلاب

شهید بلخی

طاهرچغانی

طاهر فضل بلخی

طیان ژاژخا

عباس مروی

عبدالحمید غزنوی

عسجدی

عطار :  فَریدالدّین ابوحامِد محمّد بن ابراهیم کدکنی نیشابوری مشهور به عطّار نِیشابوری (زادهٔ ۵۴۰ در کدکن – درگذشتهٔ ۶۱۸ هجری قمری در شادیاخ نیشابور) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در کدکن زاده شد. آثار مسلم عطار طبق تحقیقات دقیق استاد محمدرضا شفیعی کدکنی بدین شرح است: اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختارنامه، تذکرةالاولیا، دیوان اشعار.

عماره مروزی

عمعق بخاری

عنصری : ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی شاعر پارسی‌گوی، نام‌آور به عنصری بلخی در سال ۳۵۰ هجری قمری در بلخ زاده شد. امیر نصر برادر سلطان محمود غزنوی، وی را به غزنه فراخواند. سلطان محمود غزنوی به او توجه نشان داد و به او عنوان ملک‌الشعرایی داد. عنصری در سال ۴۳۱ هجری قمری درگذشت. اشعار بازمانده از عنصری به حدود دو هزار بیت می‌رسد؛ که شامل قصیده، غزل، رباعی، قطعه، ترکیب‌بند، و مثنوی است. بیشتر قصیده‌های او در ستایش سلطان محمود غزنوی و مسعود غزنوی‌است. در قصیده‌ها و غزل‌های عنصری اصطلاحات حکمت و منطق نیز وجود دارد. قصیده‌های عنصری بی‌مقدمه‌است و بیشتر به وصف می‌پردازد. مهم‌ترین مثنوی‌های عنصری عبارت‌اند از وامق و عذرا، شادبهر و عین‌الحیات، و سرخ‌بت و خنگ‌بت.

عیوقی

غضائری رازی

فخرالدین اسعد گرگانی : فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او با توجه به قرائن موجود باید در آغاز قرن پنجم هجری در جرجان(گرگان) بوده باشد . وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.وی از داستان سرایان بزرگ ایران است و معتزلی مذهب بوده‌است. از آثار او میتوان ویس و رامین را نام برد.

فرالاوی

فرخی سیستانی : ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف بانو آخرین امیر صفاری بود. علی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری در قالب قصیده سرود و آن را « با کاروان حله» نام نهاد؛ و شعر را به عمید اسعد چغانی وزیر امیر صفاری تقدیم کرد. معروف است که روز بعد علی بن جولوغ قصیده‌ای به نام «داغگاه» ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند. دیوان اشعاری نیز از او بجای مانده است.

فردوسی : حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹ هجری قمری - درگذشتهٔ پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمری در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایرانیان است. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند.

 

فلکی شروانی

فیروز مشرقی

قابوس وشمگیر : ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار دیلمی ملقب به شمس المعالی، از امیران سلسلسهٔ زیاری، شاعر و خوشنویس بود، صاحب گرگان و طبرستان. پدرش وشمگیر بود. اولین پادشاه دیلم لیلی بن نعمان بود که در ایام نصر بن احمد سامانی بر نیشابور مستولی گردید. از او اشعار زیادی به جا نمانده‌است ولی نامه‌های او را ابوالحسن علی بن محمد یزدادی در کتابی به نام کمال البلاغه گردآوری کرده‌است و قسمت‌هایی از آن را محمدبن اسفندیار در تاریخ طبرستان نقل کرده‌است.

قطران تبریزی

قمری جرجانی

قوامی رازی

قوامی گنجه‌ای

کافرک غزنوی

کسایی مروزی :

لبیبی

لوکری

مجیرالدین بیلقانی

محمد پسر وصیف سجزی

محمد سگزی

محمد عبده کاتب

محمود وراق هروی

مسعود سعد سلمان : مسعود سعد سلمان شاعر دورهٔ غزنوی که در نیمهٔ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری می‌زیسته‌است. سه دیوان (فارسی و عربی و هندی) به وی نسبت داده‌اند. سبک شعر او خراسانی است و دیوان فارسی وی قریب به هجده‌هزار بیت دانسته شده‌است و غیر از قصاید، غزلیات و رباعیات، مثنویات، قطعات و چیستان نیز دارد.

مسعودی مروزی

معروفی بلخی

معزی

معنوی بخارائی

منتصر سامانی

منجیک ترمذی

منطقی رازی

منوچهری : اَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغانی (در گذشته بسال ۴۳۲ هجری) نام آور به منوچهری شاعر ایرانی اهل دامغان بود. منوچهری قالب مسمط را برای نخستین بار در شعر پارسی پدید آورده است.

مهستی گنجوی : مهستیِ گَنجَوی (درگذشتهٔ ۵۷۶ هجری قمری) بانوی شاعر ایرانی بود که در سدهٔ پنجم و ششم هجری می‌زیسته‌است. او دیوانی داشته و شعرهای بسیار سروده‌است ولی گذشت زمان و بی‌انگاری کسان همهٔ آن‌ها را به باد فراموشی سپرده‌است. مهستی به علت ابتکاری که در انتخاب موضوع ترانه‌های خود و وصف صاحبان پیشه‌های گوناگون و سرگرمی‌های مختلف مردم روزگار خود به کار برده، پیشرو نوع خاصی از شعر شناخته می‌شود که بعدها در عصر صفوی رواج بیشتر یافته و شهرآشوب نام گرفته‌است

ناصرخسرو : ناصر خسرو (۳۹۴ - ۴۸۱ ه. ق) از شاعران بزرگ فارسی‌زبان، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود. وی بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهٔ یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده‌است. ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته‌است.

 آثار ناصرخسرو عبارت اند از: دیوان اشعار فارسی - دیوان اشعار عربی (که متاسفانه در دست نیست). جامع الحکمتین - رساله ایست به نثر دری (فارسی) در بیان عقاید اسماعیلیان. خوان الاخوان :کتابیست به نثر در اخلاق و حکمت و موغضه. زادالمسافرین : کتابی است در بیان حکمت الهی به نثر روان. گشایش و رهایش : رساله‌ای است به نثر روان فارسی، شامل سی پرسش و پاسخ آنها. وجه دین : رساله ایست به نثر در مسائل کلامی و باطن و عبادات و احکام شریعت. بستان‌العقول و دلیل المتحرین که از آنها اثری در دست نیست. سفرنامه :این کتاب مشتمل بر مشاهدات سفر هفت ساله ایشان بوده و یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی به حساب می‌آید. سعادت‌نامه : رساله ایست منظوم شامل سیصد بیت. روشنایی‌نامه : این رساله نیز به نظم فارسی است. به از کتابها و رساله‌های فوق کتابها و رساله‌های دیگری نیز به حکیم ناصرخصرو ونسبت داده شده‌اند که بسیاری از خاورشناسان که راجع به احوال و آثار ایشان تحقیق کرده‌اند در وجود آنها تردید کرده‌اند. نام این کتابها و رسالات عبارت است از: اکسیر اعظم، در منطق و فلسفه و قانون اعظم؛ در علوم عجیبه - المستوفی؛ در فقه - دستور اعظم - تفسیر قرآن - رساله در علم یونان - کتابی در سحریات - کنزالحقایق - رساله‌ای موسوم به سرگذشت یا سفرنامه شرق و رساله‌ای موسوم به سرالاسرار.

 سفرنامه ناصرخسرو :(شرح مسافرت هفت ساله) - زاد المسافرین : عقاید فلسفی او را توضیح می‌دهد. وجه دین : درباره احکام شریعت به طریقة اسماعیله.

خوان‌الاخوان - روشنایی‌نامه  - سعادت‌نامه - دلیل‌المتحرین - دیوان اشعار -جامع‌الحکمتین و کتب چند دیگری منسوب به ناصرخسرو هستند که به مرور زمان از بین رقته‌اند و یا شاید در مناطق کوهستانی بدخشان در نزد اشخاص و افراد محفوظ هستند.

 

نظامی گنجوی : ظامی گنجه‌ای (گنجوی)، جمال‌الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی متخلص به نظامی (زادهٔ ۵۳۵ در گنجه - درگذشتهٔ ۶۰۷-۶۱۲) شاعر و داستان‌سرای ایرانی، و پارسی‌گوی قرن ششم هجری(دوازدهم میلادی)، که به‌عنوان پیشوای داستان‌سرایی در ادب فارسی شناخته شده‌است. تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته‌است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. اثر معروف و شاهکار بی‌مانند نظامی، خمسه یا پنج گنج است که در قلمرو داستان‌های غنایی امتیاز بسیار دارد و او را باید پیشوای این‌گونه شعر در ادب فارسی دانست. خمسه یا پنج گنج نظامی شامل پنج مثنوی است:

مخزن الاسرار، در بحر سریع، در حدود ۲۲۶۰ بیت مشتمل بر ۲۰ مقاله در اخلاق و مواعظ و حکمت.

 

خسرو و شیرین، در بحر هزج مسدس مقصور و محذوف، در ۶۵۰۰ بیت، که به سال ۵۷۶ ه'. ق. نظمش پایان گرفته‌است

لیلی و مجنون، در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور و محذوف، در ۴۷۰۰ بیت. نظم این مثنوی به سال ۵۸۸ هجری به پایان رسیده‌است

هفت پیکر (که آن را بهرام‌نامه و هفت گنبد نیز خوانده‌اند)، در بحر خفیف مسدس مخبون مقصور و محذوف، در ۵۱۳۶ بیت، در سرگذشت افسانه‌ای بهرام گور.

اسکندرنامه، در بحر متقارب مثمن مقصور و محذوف، در ۱۰۵۰۰ بیت، مشتمل بر دو بخش شرفنامه و اقبالنامه که در حوالی سال ۶۰۰ به اتمام رسیده‌است.

  احمد مشکوریتاريخ : سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ | ٩:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

حرکت

 ورزش با حیوانات

 

ورزش‌های رزمی

 

دوچرخه‌سواری

 

 • دوچرخه‌سواری کوهستانی
 • دوچرخه‌سواری جاده‌ای

 

ورزش‌های هوایی

 

 

ورزش‌های مخاطره‌آمیز

  

 

ژیمناستیک

 

 ورزش‌های موتوری

 

 • مسابقه اتومبیل‌رانی
 • مسابقه موتورسواری
 • مسابقه هوانوردی
 • مسابقه قایق‌رانی موتوری

 

ورزش‌های صحرائی

 

 

ورزش‌های قدرتی

 

 

 

ورزش‌های راکتی

 

 

اسکیت‌سواری

 

 • پالیزه (اسکیتینگ)
 • یخ‌پالیزه (پاتیناژ)
 • چرخ‌پالیزه (Roller skating)
 • تخته‌پالیزه (اسکیت‌بوردینگ)
 • برف‌پالیزه (اسنوبوردینگ)
 • آب‌لیزه (پالیزه روی آب)
 • هاکی روی یخ

 

اسکی / ورزش‌های برفی

 

 

ورزش‌های نشانه‌روی

 

 

ورزش‌های گروهی

 

 

ورزش‌های فکری

 

 

ورزش‌های آبی

 

 

دیگر ورزش‌ها

 

 • چوب و پله
 • یوگا (ورزش جسمی روانی)

 تاريخ : سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ | ۸:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

سازهای زهی

 سازهای بادی

 سازهای کوبه‌ای

         تمپو

 سازهای صفحه‌کلیددار

 سازهای الکترونیکی

گیتار بیستاريخ : سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ | ۸:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

رتبه

نام امپراتوری

سال

وسعت

۱

امپراتوری بریتانیا

۱۹۴۶ میلادی

۳۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۲

امپراتوری روسیه

۱۸۶۶ میلادی

۲۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳

امپراتوری اسپانیا

۱۷۴۰ میلادی

۲۰٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۴

سلسله چینگ (کینگ)-(چین)

۱۷۹۰ میلادی

۱۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۵

فرانسه استعمارگر (دوره دوم)

۱۹۳۸ میلادی

۱۲٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۶

امپراتوری پرتغال

۱۸۱۵ میلادی

۱۰٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۷

امپراتوری برزیل

۱۸۸۰ میلادی

۸٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۸

امپراتوری ژاپن

۱۹۴۲ میلادی

۷٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۹

امپراتوری عثمانی

۱۵۹۵ میلادی

۵٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۱۰

یوآن شمالی (مغولستان)

۱۵۵۰ میلادی

۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۱

سلسله مینگ (چین)

۱۵۴۰ میلادی

۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۲

امپراتوری اول مکزیک

۱۸۲۲ میلادی

۴٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۱۳

امپراتوری مغولی هند

۱۶۹۰ میلادی

۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۴

افشاریان (دوره نادر شاه)

۱۷۴۷ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۵

امپراتوری ایتالیا

۱۹۴۰ میلادی

۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱۶

هلند استعمارگر

۱۹۴۰ میلادی

۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۱۷

آلمان نازی (دوره هیتلر)

۱۹۴۲ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۸

امپراتوری آلمان

۱۹۱۴ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۹

صفویان

۱۵۱۲ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۰

ازبکان

۱۵۱۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۱

فرانسه استعمار (دوره نخست)

۱۶۷۰ میلادی

۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۲۲

دانمارک استعمارگر

۱۸۰۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۳

قاجاریان (دوره آقامحمدخان)

۱۷۹۶ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۴

پادشاهی بزرگ دوچی روس

۱۵۰۵ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۵

بلژیک استعمارگر

۱۹۱۴ میلادی

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۶

پادشاهی ماراتا (هند)

۱۷۶۰ میلادی

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۷

امپراتوری اول فرانسه

۱۸۱۳ میلادی

۲٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۲۸

دودمان اینکا

۱۵۲۷ میلادی

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۹

خانات سیبیر (خاناتی ترک)

۱۵۲۰ میلادی

۱٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۳۰

دودمان سوری (مای-سوری)-(هند)

۱۵۴۵ میلادی

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۱

پادشاهی لهستان-لتونی

۱۶۵۰ میلادی

۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۲

دودمان سیام (تایلند)

۱۷۸۲ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۳

دودمان لودهی (هند)

۱۵۱۷ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۴

امپراتوری سوئد

۱۶۵۸ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۵

سلسله کوبائونگ (میانمار)

۱۸۰۰ میلادی

۰٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۳۶

خانات کازان

۱۵۴۰ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۷

سلسله ویجایاگارانا (هند)

۱۵۲۹ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۸

امپراتوری اتریش-مجارستان

۱۹۰۰ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۹

دودمان نیزامز (هند)

۱۷۴۰ میلادی

۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۴۰

سلسله سیک (هند)

۱۸۴۵ میلادی

۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۴۱

امپراتوری زندیان(ایران)

۱۷۵۰میلادی

۱٬۹ میلیون کیلومتر مربعتاريخ : چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ | ٩:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

رتبه

نام امپراتوری

سال

وسعت

۱

امپراتوری مغول

۱۲۷۰ میلادی

۳۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲

دودمان یوآن (حکومت مغولی چین)

۱۳۱۰ میلادی

۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳

امویان (خلفای اموی-تازیان)

سال ۷۲۰ میلادی

۱۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۴

خلفای عباسی (تازیان)

سال ۷۵۰ میلادی

۱۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۵

خلفای راشدین (تازیان)

سال ۶۵۴ میلادی

۹٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۶

ساسانیان (اواخر-دوره خسرو پرویز)

سال ۶۲۰ میلادی

۷٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۷

سلسله مینگ (چین)

۱۴۵۰ میلادی

۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۸

خاقانات ترک (گوک ترک)

سال ۵۵۷ میلادی

۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۹

اردوی زرین

۱۳۱۰ میلادی

۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۰

خاقانات اویقور

سال ۸۰۰ میلادی

۵٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۱

دودمان تانگ (چین)

سال ۷۱۵ میلادی

۵٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۱۲

خلفای فاطمی

سال ۹۶۹ میلادی

۵٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۱۳

دودمان توفان (تبت)

سال ۸۰۰ میلادی

۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۴

تیموریان (دوره تیمور لنگ)

۱۴۰۵ میلادی

۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۵

دودمان پالا (هند)

سال ۸۵۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۶

خاقانات شرقی ترک

سال ۶۲۴ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۷

خاقانات غربی ترک

سال ۶۰۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۸

دودمان کارکوتا (کشمیر-هند)

سال ۷۵۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۹

سلجوقیان

۱۰۸۰ میلادی

۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۲۰

ایلخانان

۱۳۱۰ میلادی

۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۲۱

سلسله چولا (هند)

۱۰۵۰ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۲۲

خوارزمشاهیان

۱۲۱۸ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۲۳

خانات چاگاتی

۱۳۵۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۴

روم شرقی (دوره ژوستینین یکم)

سال ۵۵۵ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۵

دودمان یوآن شمالی (مغولستان)

۱۴۰۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۶

دودمان سونگ شمالی (چین)

۱۱۰۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۷

غزنویان (دوره سلطان محمود)

۱۰۲۹ میلادی

۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۲۸

مرابطان (خلفای مرابط)

۱۱۴۷ میلادی

۳٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۲۹

سلسله توقلاق (هند)

۱۳۲۰ میلادی

۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۰

سلسله غوریان

۱۲۰۰ میلادی

۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۱

دودمان سوء (چین)

سال ۶۱۰ میلادی

۳٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۲

خانات خزر (اطراف دریای خزر)

سال ۸۵۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۳

اتحاد کالمار

۱۳۹۷ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۴

کیاون روس

۱۰۵۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۵

خانات کاراخنید

۱۰۲۵ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۶

سامانیان

سال ۹۲۸ میلادی

۲٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۳۷

ایوبیان (خلفای ایوبی)

۱۱۹۰ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۸

دودمان ماجاپاهیت (اندونزی)

۱۳۸۹ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۹

سلسله خیلجی (هند)

۱۳۱۲ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۴۰

دودمان لی آیو (چین)

سال ۹۴۷ میلادی

۲٬۶ میلیون کیلومتر مربعتاريخ : چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ | ٩:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
                       
 

رتبه

نام امپراتوری

سال

وسعت

۱

هخامنشیان

550 پیش از میلاد

۸٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲

دودمان هانِ

۱۰۰ پیش از میلاد

۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳

امپراتوری روم

۱۱۷ بعد از میلاد

۶٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۴

امپراتوری اسکندر

۳۲۳ پیش از میلاد

۵٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۵

سلسله مائوریا (هند)

۲۵۰ پیش از میلاد

۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۶

دودمان جین (چین)

۱۰ بعد از میلاد

۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۷

دودمان هیونگ

۱۷۶ پیش از میلاد

۴٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۸

دودمان هونیک

۴۴۱ بعد از میلاد

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۹

شاهنشاهی هیاطله

۴۹۰ بعد از میلاد

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۰

خاقانات روران

۴۰۵ بعد از میلاد

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۱

سلوکیان

۳۰۱ پیش از میلاد

۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع

12

امپراتوری اشکانیان

سال 113 پیش از میلاد تا 110 بعد از میلاد

3٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱3

شاهنشاهی کوشان

۲۰۰ بعد از میلاد

۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱4

ساسانیان

۴۵۰ بعد از میلاد

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱5

شاهنشاهی گبتا

۴۰۰ بعد از میلاد

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱6

دودمان جین غربی (چین)

۳۰۰ بعد از میلاد

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱7

امپراتوری ماد

۵۸۵ پیش از میلاد

۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱۸

دودمان کین (چین)

۲۰۶ پیش از میلاد

۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱۹

امپراتوری بیزانس(روم شرقی)

۴۵۰ بعد از میلاد

۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۲۰

دودمان جین شرقی (چین)

۳۴۷ بعد از میلاد

۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۲۱

دودمان لیو سونگ (چین)

۴۲۰ بعد از میلاد

۲٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۲۲

شاهنشاهی یاوانا (هند)

۱۵۰ پیش از میلاد

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۳

شاهنشاهی باختری (بلخ)

۱۸۴ پیش از میلاد

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۴

سلسله ژو جدید (چین)

۳۲۹ بعد از میلاد

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۵

سلسله وی شمالی (چین)

۴۵۰ بعد از میلاد

۲٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۲۶

سلسله وی (چین)

۲۶۳ بعد از میلاد

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۷

سلسله کین (چین)

۳۷۶ بعد از میلاد

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۸

امپراتوری روم غربی

۳۹۵ بعد از میلاد

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۹

سلسله ژو قدیم (چین)

۳۱۶ بعد از میلاد

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۰

شاهنشاهی ساتاواهانا (هند)

۹۰ بعد از میلاد

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۱

شاهنشاهی هندی-پارتی (هند)

۵۰ بعد از میلاد

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۲

سلسله وو (چین)

۲۲۱ بعد از میلاد

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۳

شاهنشاهی هندی-سکایی (هند)

۱۰۰ پیش از میلاد

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۴

دودمان ناندا (هند)

۳۵۰ پیش از میلاد

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۵

امپراتوری آشور

۶۷۰ پیش از میلاد

۱٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۳۶

دودمان شانگ (چین(

۱۱۲۲ پیش از میلاد

۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۳۷

ژو غربی (چین(

۱۱۲۲ پیش از میلاد

۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۳۸

شاهنشاهی آکسوم (اتیوپی(

۳۵۰ بعد از میلاد

۱٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۳۹

دودمان شونگا (هند(

۱۵۰ پیش از میلاد

۱۰۲ میلیون کیلومتر مربع

۴۰

شاهنشاهی کوشی (حبشی(

۷۰۰ پیش از میلاد

۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع

 
 


تاريخ : چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ | ٩:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

 

تقویم رسمی ایران هجری شمسی : به موجب قانون یازدهم فروردین 1304 هجری شمسی بر پایه تقویم جلالی برقرار گردید.اول سال یکم فروردین روز روز اول بهار می باشد و فاصله زمانی، دو عبور متوالی خورشید، از اعتدال ربیعی و مساوی 365 شبانه روز و 5 ساعت و 46 ثانیه است.

تقویم نجومی : مبنای این تقویم، دوره متوسط دو عبور متوالی زمین از یک نقطه آسمان و مدت آن 25636/365 شبانه روز شمسی متوسط می باشد.

تاریخ هجری قمری : مبدا این تاریخ روز جمعه محرم سالی که حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمود. سال قمری مرکب از 12 ماه قمری است، 354 یا 355 شبانه روز دارد. به همین دلیل این ماه قمری با فصول ارتباطی ندارد و هر ماه از رویت هلال ماه دیگر طول می کشد و مدت آن هیچ وقت از 30 روز تجاوز نمی کند.

تاریخ مسیحی (میلادی) : مبنای این تاریخ 4 روز پس از تولد حضرت عیسی می باشد که در تقویم گرگوار استفاده شده است.

تاریخ رومی : مبنای این تاریخ 312 سال قبل از میلاد یعنی 12 سال بعد از مرگ اسکندر مصادف با سلطنت سلوکوس نیکاتور است و به تاریخ اسکندری نیز معروف استتاريخ : چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ | ٩:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()

نام آبشار

محل(کشور)

ارتفاع (به متر)

آنجل (فرشته)

توگلا

تیسترنگن

یوسمیت

کوکنان

ساوترلند

ریواندفوس

تاکاکاو

ریبان

وولومومبی

دلا

ترومل باخ

کاوارنی

لوفوئی

کاندلاس

تولی

استائوب باخ

چیرومبو

وت تیس

جوسوپا

کائی تور

ته وه رون

کوروندواوپا

دیالوما

نوادا

تونی

تکوین داما

هاندول

کینگ جورج

کوائیرا

ویکتوریا

گرانیت

ویرجینیا

یلواستون

رایش باخ

چرچیل

ایگوآسو

نیاگارا

نیاگارا (هورس شو)

ونزوئلا

افریقای جنوبی – ناتال

نروژ

ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا

ونزوئلا

زلاندنو – ساوت آیلند

نروژ

کانادا

ایالات متحده آمریکا

استرالیا

کانادا

سوییس

فرانسه – پیرینه

زئیر

کلمبیا

استرالیا

سوییس

زامبیا

نروژ

هند

ونزوئلا

ایتالیا

سری لانکا

سری لانکا

ایالات متحده آمریکا – کالیفرنیا

ایتالیا

کلمبیا

سوئد

آفریقای جنوبی – دماغه امیدنیک

پاراگوئه – برزیل (مشترک)

زیمبابوه

ایالات متحده آمریکا

کانادا

ایالات متحده آمریکا – وایومینگ

سوئیس

کانادا

برزیل

ایالات متحده آمریکا

کانادا

979

948

852

739

610

580

563

503

491

482

440

400

385

340

300

296

295

268

256

253

247

204

189

183

178

157

154

128

120

112

107

107

96

96

90

75

72

51

48تاريخ : سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ | ٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.