الف

 اا : عدد فوتبالی ! + دو یار قد بلند + تکرار اولین حرف + بعد از ده و...

آب : ماء + از عناصر چهار گانه + رونق

آپ : بالای فرنگی

ات : گوشت ترکی + امر به بچه ! + ضمیر متصل عربی+ اسب آذری

اث : اثر ناتمام

آج : برجستگی لاستیک + دندانه سوهان + تاج بی سر + برجستگی ته کفش+ کدوی

تنبل

آچ : نصف آچار

آخ : حرف درد + به اخر نرسیده + کلمه افسوس+ حرف تنفر

اد+آد : ادب نشده + ادم نشده + ادا نشده+ نام آذری

اذ : قبل از اذر

ار: واحد سطح + صد متر مربع

از : حرص و طمع + حرف اضافه

اس : سنگ اسیاب + تکخال + بازی ورق + از درختان + از حروف انگلیسی + شالوده ،

بن و اساس+آش+شوربا+ حرف نازی ها

آش : آهار + مایع دباغی 

اص : اصل نشده

اغ : نصفه اغاز شده

اف: از حروف انگلیسی +  خاموش فرنگی + آهوی ختن+ حرف نفرت

اق : سفید ترکی + آقا نشده + طاق سقف ریخته!

اک : صدمه و آسیب + حرف حسرت +آفت+ بدی

اگ : نیمه آگاه

آل+ال: خاندان + حرکت اسب در شطرنج + حرف انگلیسی+ زائو ترسان+ سراب +بچه

دزد معروف + سرخ کمرنگ

ام : مادر + کام بی کاف + شام بی شین + جام بی جیم+ رئیس جیمز باند+ رودی در

روسیه

ان : ضمیر اشاره + لحظه + پسوند جمع + حرف انگلیسی + نان بی نون آغاز شده+ از

خواهران برونته

او : ضمیر منفصل  + آب دهاتی

آه : حرف درد + حرف افسوس

ای : حرف ندا + حرف خارجی + حرف درد

ب

با : حرف همراهی + مع + بال بی لام+آش

بب: باب میان تهی + در تازی میان تهی + تکرار حرف دوم

بپ:در الفبا دوم و سوم شدند! + حرف دوم و سوم

بت : صنم + خدای باستانیان + خدای ضعیفتر از بشر!

بث : بحث بی واسطه+پراکنده ساختن + فاش کردن خبر +آشکار کردن راز

بج: برجی که از وسط شکسته  باشد + برج میان تهی+ لب+توی دهان + درون دهان

بچ : بچه نشده+ لب+ توی دهان + درون دهان

بح: دریای بی نتها !

بخ: نیمه بخیل+ کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی

بد : خوب نیست + زشت + ناپسند + چاره و گزیر + عوض و جدایی +بت و بتخانه

بذ : بذری که اخرش نشکفد! + نام قدیم کلیبر

بر: بالی + روی + خشکی

بز : حیوان اهلی + جامه کتانی + از جنس شنگول و منگول +پارچه و قماش

بژ: سرخ تلخ+ برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد

بس : کافی + بسیار

بش: کاکل + یال اسب+ بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند+ پنج ترکی+ بشر نشده +

خوشرویی + شادمانی 

بط : مرغابی

بع : قبل از بعد!

بغ : خدای ایران باستان

بف : برف میان آب شده !

بق : پشه + ساس

بک : قورباغه + وزغ + پشت فرنگی + بازیکن عقب+ پشتیبان

بگ : لقب بزرگان قبیله

بل : مخترع تلفن + سنجد + پاشنه پا + حرف عطف + صوت سنج + هنوز بلد نیست +

ابرحامل باران + ابله+ گرفتن توپ از هوا+ بلکه

بم : شهر خرما + شهر ارگ + شهر زلزله زده + صدای درشت

بن : شالوده + اس + قهوه+باغ و زراعت

بو : شمیم + رایحه + پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند

به : میوه نکو  + بزرگ + حرف واگذاری + کلمه تعجب و تحسین

بی : حرف نداری + علامت نفی + پیش از بیش

 پ

پا : مقیاس طول + فوت + عضو دونده + پاک نشده

پب : حرف سوم و دوم + در الفبا سوم و دوم شدند!

پپ :تکرار حرف سوم + پمپ میان تهی

پت : پرت وسط پرت شده! + جبران کردی! + لعاب + آهار + کرک + بید+ پشم نرم + بز

وش+سریش+ مایه نشاسته

پث : دو حرف ۳ نقطه !

پج :پنج بی نون

پچ : چپ وارونه + مخفف پوچ

پخ : پهلو + هشدار به حیوانات + نوکش تیز نیست !

پد : درخت بی ثمر + درختی که میوه ندهد + پدر نشده

پذ : نیمه پذیر

پر : آکنده ، لبریز + بال پرنده + اثر ماتیسن+ مساوی فرانسوی

پز :پیکر + شکل

پژ: تپه  + کتل + گریوه + سر کوه + چرم ، ریم

پس : عقب ، پشت + پور + هوای فرار

پش : جغد ، بوم + یال گردن اسب

پف : بادی که از دهان خارج شود + آماس + ورم

پک :میان تهی ، پوچ + بی مغز + ناهموار + درشت + ستبر + دم ، نفس + دمی که به

غلیان زنند + هر بند + وزغ و قورباغه+خودپسند

پل : پاشنه پا + مرز + کناره باغتره + آنچه که دو سوی رود را به مرتبط سازد + اشکلک

خیمه

پن : خودکار فرنگی + پنج نشده

پو : رفتار تند+ دو+ رودی در ایتالیا

په : پیه + چربی + سفیدی روی گوشت+ روغن زیتون

 

پی :شالوده + از حروف انگلیسی + پیر نشده + عصب + دنبال ، پس + پیش از پیش

+حرف یونانی

ت

تا : خم کاغذ + حرف فاصله + نیمه بار + لنگه چیزی

تب : نشانه بیماری + ضربه آهسته+ اضطراب

تت : عید ویتنامی

تخ :تفاله کنجد + خمیر ترش

تر : خیس + دیوار + سد + تازه و پر طراوت

تز : صعوه + تاس + رساله + موضوع مورد بحث + اثری از آندره ژید+ گنجشک+ دندانه کلید

تژ : تیغ + جوانه

تس : تپانچه + سیلی

تش : تیشه درودگری + تشنه

تط :دو حرف با یک آوا

تف : چرک زیر ناخن + آب دهان + خدو  + گرمی ، حرارت + پرتو

تق : صدای شلیک+ کوبیدن در

تک : تنها + لقمه طعام + قمر + ته ، عمق + تند رو+ نوک و منقار مرغ + تیزی سر چیزی

تگ :تاخت اسب

تل : تپه ، پشته

تم : زمینه مجازی + تیرگی چشم + مه + تیره ، غیر شفاف + بیماری آب مروارید+

موضوع انشاء

تن : شخص ، کس + هزار کیلو + همتا + آهنگ ، صوت + بدن ، جسم +

تو : ضمیر دوم شخص مفرد + اندرون + برکه ، تالاب + تابش نور

ته : عمق + تک + لا +انتها

تی : از حروف انگلیسی + تیز نشده + نام دو تن از ملکه های مصر قدیم

ث

ثا :نصف ثالث

ثب : ثبت نشده

ثث : تکرار حرف پنجم

ثج : پنجم و ششم الفبا

ثس : دو حرف با یک آوا

ثص : دو حرف با یک آوا

ثل : نیم ثلاث

ثم : پس از ، سپس

 ج

 جا: مرغ میرود

جت:هواپیمای عجول

جد:سعی وکوشش

جر: شکاف و رخنه

جز:دنبه برشته

جغ : آبنوس

جف : میان تهی و به معنی پژمرده وخشک نیز می آید

جل: بادبان کشتی

جم : کثیر و فراوان

جو: شعیر +اتمسفر

جی: نام قدیم اصفهان

 چ

 چا : خال سیاه

چچ: غربال و الک+ چک

چخ: غلاف کارد و شمشیر+ لانه پرندگان+ چرک و ریم+ جنگ و ستیز

چش : ترمز چهارپا

چم :رفتار به ناز

چو :شایعه کردن

چه: چاه

 ح

حث: نان خشک

حر: گرما- آزاده

حس :درک وادراک

حظ :لذت بردن

حک:خراشیدن،سائیدن

حل :حلال شدن + روغن کنجد

 خ

 خا :کتف و شانه

خت :دوندگی

خد :روی و رزخساره

خر :لای-لجن+حیوان باربر

خز :جامه ابریشمین + جانور بد بو+ حیوان گران پوست

خس :فرو مایه + کاهو

خش:مادر زن+مادرشوهر

خف :آتشگیره-کفش

خل :نیمه دیوانه + آب بینی+ سرکه

خم :پیچ وتاب + ظرف سفالی+ کج +مرغدان

خن :انبار ته کشتی+ مخفف خان

خو :علف هرز

خه :خوب و خوش

خی :مشک

د

دا :بیماری و مرض + تصدیق روسی+ مادر لر

دب :خرس عرب

دج :چسبنده

دخ :دوخ+ دود کردن

در :باب

دژ :ضد +بد+خشم+قهر+قلعه محکم

دغ :زمین خشک و سخت+ سر بی مو و طاس

دق :باریک

دک :راندن مزاحم + رها وآزاد

دن :آقای اسپانیولی + خم+ خم بزرگ+ رود روسیه+ رود آرام

دو :عدد ورزشی

دی :دیروز

ذ

ذا:مالک و صاحب

ذر :مورچه ریز

ذل :خواری و نرمی

ذم :نکوهیدن و بد گویی

ذو: مالک وصاحب

 ر

 را =رب النوع مصری+مفعول بیواسطه

رت =برهنه

رث =کهنه و پوسیده

رج =ردیف ورده

رخ =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ+مهره ای در شطرنج +صورت

رد =اثر پا

رز : برنج + درخت انگور+ زهر هلاهل+ گل سرخ

رس =پر خور+شکم پرست + شکمباره

رش =چکیدن آب+ باران اندک + برآمدگی زمین

رع: رب النوع مصری+ رب النوع خورشید

رغ =آروغ

رف =طاقچه

رق =برگ درخت + بندگی

رل =نقش هنری

رم =شهر بی دفاع + عرق نیشکر

رن =از باشگاه های فرانسه + رود آرام+ رود فرانسه

ره:راه کوتاه

ری =چهار من تبریز

ز

 زا :زائیدن

زب :رایگان

زج :تیزی آرنج + تیر کوتاه

زخ: ناله+بانگ+آواز

زل :نگاه خیره

زم: سرما + دریا

زو :بحر + بازی نفس گیر

ژ

ژح:ناله و فغان

ژخ :ناله +بانگ+آواز+ طعن و سرزنش

ژک :سخن زیر لب

ژی :تالاب

س

سا : از ادات تشبیه

سب :لعن و نفرین

ست =شش عرب

سخ :خوب+چرک+ریم

سد :سمبل ممانعت + ناپسند

سر :گیوه

سغ: سقف

سق: آرواره

سک :تکان و جنبش + سیخونک

سل :منحصر بفرد +نت موسیقی+از انواع بیماری

سم =کشنده بی صدا

سن :آفت گندم + دندان عرب+ عشقه+درختی که به درخت پیچد

سو: روشنایی

 ش

 شب :زاج سفید +مخالف روز

شت :پراکندگی + ماهوت پاک کن

شح :آزمندی

شخ :سر کوه

شد :محکم کردن

شش :عدد تنفسی

شغ :شاخ جانور

شف :پرده توری

شک :تردید

شل: از آرایش بسکتبال

 ص

صب :ریختن آب

صل :شمشیر بران

صم :کر شدن

ض

 ضب :سوسمار

ضو :روشنایی

ضل :گمراهی+ هلاک یا هلاکت

ضم :جمع کردن

ط

طف : کنار +جانب

طل :شبنم+ باران ریز

طم: دریا

طه :از سوره های قرآن + حرف مقطعه قرآنی

ظ

ظب : آهو

ظن :حدس

ظی :انگبین

ع

عز :شرافت

عش: آشیانه مرغ

عم =شامل شدن+عمو

غ

 غت : نادان و کودن

غث :لاغر

غد :خودبین

غر :بددل+ جوان بی تجربه

غز :طایفه ای از ترکان

غس : غوزه خرما

غش : ناخالص+ خیانت کینه

غک :کوتاه +فربه

غل: بند و زندان

غم: آذرنگ

غو :بانگ +آواز

غی :گمراهی

ف

فخ :خرخر کردن در خواب

فر: اجاق+ پر مرغ+ فروغ ایزدی+ شکوه و جلال+ موی مجعد

فش :کاکل اسب

فغ :تله و دام

فک: آرواره

فل: نیلوفر هندی

فم :دهان

فو:سنبل کوهی + نوعی سنبل الطیب

فه :پاروی قایقرانان

فی :قیمت بازاری

ق

قح :خالص

قز: ابریشم خام

قس :کشیش

قش :شبیه و مانند

قص: استخوان سینه

قط:بریدن سر قلم

ک

کا: ویتامین انعقاد خون

کب : دور دهان

کپ :شیشه و قرابه+ ظرف سکه

کج :ابریشم خام نتابیده + ناراست

کچ :فلس ماهی

کخ :کرم+حشره

کد :خانه + ده+ رنج و سختی بردن در کار+ شماره مخصوص+ محله

کر :زور+حمله+ناشنوا

کز :بوی پشم سوخته

کژ :ابریشم کم قیمت

کش :بغل سینه

کف: بازداشتن+ سطح و رویه

کل : بز کوهی

کم :آستین

کو: زیرک+پهلوان+ کجاست

کی :عنوان پادشاهان پیشدادی

 گ

 گپ :گفتگوی خودمانی

گت: نام قدیم یزد+ بزرگ

گر :از بیماری های پوستی

گز :درختی تنومند

گط: بزرگ

گل :فرانسه قدیم

گن :شکم بند طبی

گو :زیرک+پهلوان

 ل

لا :داخل

لت: تپانچه+ تکه پارچه کهنه+سیلی+ لنگه در

لث :ژنرال جنگ های انفصال

لچ :چهره

لر :جوی-مراد-کام

لس =پژمرده +تنبل+ رودخانه بلژیک

لش =بیکاره +تنبل

لص :دزد

لغ =بدون موی+ صحرای خشک و بی علف

لف =پیچیدن +لوله+ مقابل نشر

لک : اثر چربی + واحد پول آلبانی+ خسیس +احمق

لگ =بند و زندان + رنج و محنت+ کتک

لم =تکیه بر پشتی + شگرد

لو :راز + نوعی حلوا

له :زیر پا مانده + شراب انگوری

لی : آقای اسپانیولی

م

ما:ضمیر جمع+من و تو

مب : خبرگزاری مراکش

مپ:نقشه فرنگی

مت :شیره خرما+ دوشاب

مخ :دماغ

مد : باب روز

مر :گذشتن و رفتن بر چیزی+ تلخ عرب

مز :ملس

مس :دست مالیدن

مغ :روحانی زرتشتی+ رودخانه+ آتش پرست

مک :درست به اندازه+ زوبین

مل :امرود+ شراب+ صابون خیاطی+ گل بتونه+ گلابیس+ موی انسان یا حیوان+ می

مو :ترک خفیف استخوان + درخت انگور

 ن

 نا :نم + نی+ تاب و توان +گلو+ پیشوند نفی در کلمه

نب:بزرگ منشی + غرور و تکبر

نپ: اقتصادی در روسیه

نت : یادداشت+ علامت+ خطایی در تنیس+ حاشیه+ الفبای موسیقی

نج :درون دهان

نخ :گلیم دراز

ند :عود+ چوب خوشبو

نس: سقف دهان+ سرمایه+ دور دهان

نش :سایه

نص: کلام صریح

نف :بینی روسی

نن :موی سست

نه =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال

نی: مظهر لاغری

و

وا :گشوده+ کلمه تعجب

وب :کاغذ روزنامه + کاغذ نامرغوب

وپ : کاکل مرغ

وت =بانگ قمری + پوستین

وج =سوسن زرد

وح: ناله و فغان

وخ: کلمه شگفتی

ود :علاقه+ دوستی و محبت

ور :پهلو+ سینه +کنار+ پرحرفی

وز :جوش خمیر+ صدای پشه+ صدای زنبور

وژ :کینه

وش :پنبه پاک نکرده + دانه پاک نشده+ غوزه پنبه

وغ :بانگ وزغ

وک :قورباغه درختی

وو :ضمیر فرانسوی

وه :کلمه شگفتی

وی =حرف پیروزی + مقدار +اندازه+او

 ه

 هب :از بت های زمان جاهلیت + وزیدن باد +آواز سم ستوران

 

هج:راست ایستاده

هر:آسیاب + آقای آلمانی+ گربه عرب

هش :ترمز چهار پا

هف :دستگاه نساجی

هک :جستن گلوله

هل :چوب خوشبو

هم :غم واندوه

هو :چرک و زرداب زخم

ی

 یا:حرف انتخاب

یب : تیر پیکان دار+ رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی

یز : خار سر دیوار- گیاه پرخار

یس :از سوره های مکی

یل :آزاد + تن پوش زنانه

یم :دریا

ین: پسوند آلودگی+ پول ژاپن

یو : قمر مشتری

 

 

 تاريخ : دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ | ۸:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.