رکوردداران بدترین ها و بهترین ها ، کوچک ترین ها و بزرگترین ها و ....

بزرگترینجانور
بزرگترین حیوانی که هنوز در جهان زندگی می کند ، وال آبی است . طول بدن این حیوان گاه تا 30 متر می رسد و پس از رشد کامل ، وزنی در حدود 150 تن دارد . وال های آبی به وسیله ی شکارچیان وال صید می شوند و تعداد آنها بسیار اندک است .

بلندترینجانور
بلنترین حیوان جهان زرافه است . زرافه از ارتفاعی حدود شش متر به بلندی یک ساختمان دو طبقه به زمین نگاه می کند .

کوچکترینجانور
" پیش زیان " ها کوچکترین جانورند . آنها به قدری ریزند که تنها با میکروسکوپ های قوی دیده می شوند . بعضی از پروتزوآها آن قدر کوچکند که اندازه ی 5000 عدد آنها کمتر از یک سانتی متر است .


بیشترین عمر در بین جانوران
اندکی از حیوانات قادرند بیش از انسان عمر کنند . یک حیوان خاصِِ وجود دارد که خیلی بیشتر از انسان عمر می کند . این حیوان " لاکپشت غول آسا " است . لاک پشت غول آسا می توانند بیشتر از 200 سال عمر کنند.


کندروترینپستاندار
کندروترین پستاندار جهان " تنبل سه انگشتی " است که به طور متوسط حدود 90 متر در ساعت حرکت می کند.


تیزپروازترین جانور
تیز پرواز ترین حیوانات جهان پرندگانی اند که " پرستوک " نامیده می شوند . پرستوک دم خاردار که در آسیا زندگی می کند ، قادر است با سرعتی بیش از 160 کیلومتر در ساعت پرواز کند و با بالا ترین میزان سرعت یک قطار سریع السیر رقابت کند .


سریعترین جانور دونده در خشکی
ورزیده ترین قهرمان سرعت حیوانات خشکی ، " یوزپلنگ " است . این گربه ی وحشی می تواند با سرعتی معادل 100 کیلومتر در ساعت در مسافت های کوتاه بدود . وقتی که این حیوان در چمنزار های آفریقا به دنبال گوزن ها می دود ، به این سرعت می رسد .


بزرگترینپرنده ی جهان
بزرگترین پرنده ی جهان بزرگتر از آن است که بتواند پرواز کند . این حیوان " شتر مرغ" است که آزادانه در چمنزار های آفریقا زندگی می کند . شتر مرغ در حالت ایستاده قدی بلندتر از دو متر و نیم دارد و وزنش بیش از 150 کیلوگرم است.

/ 0 نظر / 15 بازدید