کلمات دو حرفی حل جدول

الف

 اا : عدد فوتبالی ! + دو یار قد بلند + تکرار اولین حرف + بعد از ده و...

آب : ماء + از عناصر چهار گانه + رونق

آپ : بالای فرنگی

ات : گوشت ترکی + امر به بچه ! + ضمیر متصل عربی+ اسب آذری

اث : اثر ناتمام

آج : برجستگی لاستیک + دندانه سوهان + تاج بی سر + برجستگی ته کفش+ کدوی

تنبل

آچ : نصف آچار

آخ : حرف درد + به اخر نرسیده + کلمه افسوس+ حرف تنفر

اد+آد : ادب نشده + ادم نشده + ادا نشده+ نام آذری

اذ : قبل از اذر

ار: واحد سطح + صد متر مربع

از : حرص و طمع + حرف اضافه

اس : سنگ اسیاب + تکخال + بازی ورق + از درختان + از حروف انگلیسی + شالوده ،

بن و اساس+آش+شوربا+ حرف نازی ها

آش : آهار + مایع دباغی 

اص : اصل نشده

اغ : نصفه اغاز شده

اف: از حروف انگلیسی +  خاموش فرنگی + آهوی ختن+ حرف نفرت

اق : سفید ترکی + آقا نشده + طاق سقف ریخته!

اک : صدمه و آسیب + حرف حسرت +آفت+ بدی

اگ : نیمه آگاه

آل+ال: خاندان + حرکت اسب در شطرنج + حرف انگلیسی+ زائو ترسان+ سراب +بچه

دزد معروف + سرخ کمرنگ

ام : مادر + کام بی کاف + شام بی شین + جام بی جیم+ رئیس جیمز باند+ رودی در

روسیه

ان : ضمیر اشاره + لحظه + پسوند جمع + حرف انگلیسی + نان بی نون آغاز شده+ از

خواهران برونته

او : ضمیر منفصل  + آب دهاتی

آه : حرف درد + حرف افسوس

ای : حرف ندا + حرف خارجی + حرف درد

ب

با : حرف همراهی + مع + بال بی لام+آش

بب: باب میان تهی + در تازی میان تهی + تکرار حرف دوم

بپ:در الفبا دوم و سوم شدند! + حرف دوم و سوم

بت : صنم + خدای باستانیان + خدای ضعیفتر از بشر!

بث : بحث بی واسطه+پراکنده ساختن + فاش کردن خبر +آشکار کردن راز

بج: برجی که از وسط شکسته  باشد + برج میان تهی+ لب+توی دهان + درون دهان

بچ : بچه نشده+ لب+ توی دهان + درون دهان

بح: دریای بی نتها !

بخ: نیمه بخیل+ کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی

بد : خوب نیست + زشت + ناپسند + چاره و گزیر + عوض و جدایی +بت و بتخانه

بذ : بذری که اخرش نشکفد! + نام قدیم کلیبر

بر: بالی + روی + خشکی

بز : حیوان اهلی + جامه کتانی + از جنس شنگول و منگول +پارچه و قماش

بژ: سرخ تلخ+ برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد

بس : کافی + بسیار

بش: کاکل + یال اسب+ بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند+ پنج ترکی+ بشر نشده +

خوشرویی + شادمانی 

بط : مرغابی

بع : قبل از بعد!

بغ : خدای ایران باستان

بف : برف میان آب شده !

بق : پشه + ساس

بک : قورباغه + وزغ + پشت فرنگی + بازیکن عقب+ پشتیبان

بگ : لقب بزرگان قبیله

بل : مخترع تلفن + سنجد + پاشنه پا + حرف عطف + صوت سنج + هنوز بلد نیست +

ابرحامل باران + ابله+ گرفتن توپ از هوا+ بلکه

بم : شهر خرما + شهر ارگ + شهر زلزله زده + صدای درشت

بن : شالوده + اس + قهوه+باغ و زراعت

بو : شمیم + رایحه + پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند

به : میوه نکو  + بزرگ + حرف واگذاری + کلمه تعجب و تحسین

بی : حرف نداری + علامت نفی + پیش از بیش

 پ

پا : مقیاس طول + فوت + عضو دونده + پاک نشده

پب : حرف سوم و دوم + در الفبا سوم و دوم شدند!

پپ :تکرار حرف سوم + پمپ میان تهی

پت : پرت وسط پرت شده! + جبران کردی! + لعاب + آهار + کرک + بید+ پشم نرم + بز

وش+سریش+ مایه نشاسته

پث : دو حرف ۳ نقطه !

پج :پنج بی نون

پچ : چپ وارونه + مخفف پوچ

پخ : پهلو + هشدار به حیوانات + نوکش تیز نیست !

پد : درخت بی ثمر + درختی که میوه ندهد + پدر نشده

پذ : نیمه پذیر

پر : آکنده ، لبریز + بال پرنده +اثر ماتیسن+ مساوی فرانسوی

پز :پیکر + شکل

پژ: تپه  + کتل + گریوه + سر کوه + چرم ، ریم

پس : عقب ، پشت + پور + هوای فرار

پش : جغد ، بوم + یال گردن اسب

پف : بادی که از دهان خارج شود + آماس + ورم

پک :میان تهی ، پوچ + بی مغز + ناهموار + درشت + ستبر + دم ، نفس + دمی که به

غلیان زنند + هر بند + وزغ و قورباغه+خودپسند

پل : پاشنه پا + مرز + کناره باغتره + آنچه که دو سوی رود را به مرتبط سازد + اشکلک

خیمه

پن : خودکار فرنگی + پنج نشده

پو : رفتار تند+ دو+ رودی در ایتالیا

په : پیه + چربی + سفیدی روی گوشت+ روغن زیتون

 

پی :شالوده + از حروف انگلیسی + پیر نشده + عصب + دنبال ، پس + پیش از پیش

+حرف یونانی

ت

تا : خم کاغذ + حرف فاصله + نیمه بار + لنگه چیزی

تب : نشانه بیماری + ضربه آهسته+ اضطراب

تت : عید ویتنامی

تخ :تفاله کنجد + خمیر ترش

تر : خیس + دیوار + سد + تازه و پر طراوت

تز : صعوه + تاس + رساله + موضوع مورد بحث + اثری از آندره ژید+ گنجشک+ دندانه کلید

تژ : تیغ + جوانه

تس : تپانچه + سیلی

تش : تیشه درودگری + تشنه

تط :دو حرف با یک آوا

تف : چرک زیر ناخن + آب دهان + خدو  + گرمی ، حرارت + پرتو

تق : صدای شلیک+ کوبیدن در

تک : تنها + لقمه طعام + قمر + ته ، عمق + تند رو+ نوک و منقار مرغ + تیزی سر چیزی

تگ :تاخت اسب

تل : تپه ، پشته

تم : زمینه مجازی + تیرگی چشم + مه + تیره ، غیر شفاف + بیماری آب مروارید+

موضوع انشاء

تن : شخص ، کس + هزار کیلو + همتا + آهنگ ، صوت + بدن ، جسم +

تو : ضمیر دوم شخص مفرد + اندرون + برکه ، تالاب + تابش نور

ته : عمق + تک + لا +انتها

تی : از حروف انگلیسی + تیز نشده + نام دو تن از ملکه های مصر قدیم

ث

ثا :نصف ثالث

ثب : ثبت نشده

ثث : تکرار حرف پنجم

ثج : پنجم و ششم الفبا

ثس : دو حرف با یک آوا

ثص : دو حرف با یک آوا

ثل : نیم ثلاث

ثم : پس از ، سپس

 ج

 جا: مرغ میرود

جت:هواپیمای عجول

جد:سعی وکوشش

جر: شکاف و رخنه

جز:دنبه برشته

جغ : آبنوس

جف : میان تهی و به معنی پژمرده وخشک نیز می آید

جل: بادبان کشتی

جم : کثیر و فراوان

جو: شعیر +اتمسفر

جی: نام قدیم اصفهان

 چ

 چا : خال سیاه

چچ: غربال و الک+ چک

چخ: غلاف کارد و شمشیر+ لانه پرندگان+ چرک و ریم+ جنگ و ستیز

چش : ترمز چهارپا

چم :رفتار به ناز

چو :شایعه کردن

چه: چاه

 ح

حث: نان خشک

حر: گرما- آزاده

حس :درک وادراک

حظ :لذت بردن

حک:خراشیدن،سائیدن

حل :حلال شدن + روغن کنجد

 خ

 خا :کتف و شانه

خت :دوندگی

خد :روی و رزخساره

خر :لای-لجن+حیوان باربر

خز :جامه ابریشمین + جانور بد بو+ حیوان گران پوست

خس :فرو مایه + کاهو

خش:مادر زن+مادرشوهر

خف :آتشگیره-کفش

خل :نیمه دیوانه + آب بینی+ سرکه

خم :پیچ وتاب + ظرف سفالی+ کج +مرغدان

خن :انبار ته کشتی+ مخفف خان

خو :علف هرز

خه :خوب و خوش

خی :مشک

د

دا :بیماری و مرض + تصدیق روسی+ مادر لر

دب :خرس عرب

دج :چسبنده

دخ :دوخ+ دود کردن

در :باب

دژ :ضد +بد+خشم+قهر+قلعه محکم

دغ :زمین خشک و سخت+ سر بی مو و طاس

دق :باریک

دک :راندن مزاحم + رها وآزاد

دن :آقای اسپانیولی + خم+ خم بزرگ+ رود روسیه+ رود آرام

دو :عدد ورزشی

دی :دیروز

ذ

ذا:مالک و صاحب

ذر :مورچه ریز

ذل :خواری و نرمی

ذم :نکوهیدن و بد گویی

ذو: مالک وصاحب

 ر

 را =رب النوع مصری+مفعول بیواسطه

رت =برهنه

رث =کهنه و پوسیده

رج =ردیف ورده

رخ =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ+مهره ای در شطرنج +صورت

رد =اثر پا

رز : برنج + درخت انگور+ زهر هلاهل+ گل سرخ

رس =پر خور+شکم پرست + شکمباره

رش =چکیدن آب+ باران اندک + برآمدگی زمین

رع: رب النوع مصری+ رب النوع خورشید

رغ =آروغ

رف =طاقچه

رق =برگ درخت + بندگی

رل =نقش هنری

رم =شهر بی دفاع + عرق نیشکر

رن =از باشگاه های فرانسه + رود آرام+ رود فرانسه

ره:راه کوتاه

ری =چهار من تبریز

ز

 زا :زائیدن

زب :رایگان

زج :تیزی آرنج + تیر کوتاه

زخ: ناله+بانگ+آواز

زل :نگاه خیره

/ 0 نظر / 14424 بازدید