سطح کره ی زمین

کره ی زمین کروی کامل نیست بلکه در ناحیه ی قطبی فرورفتگی دارد به طوریکه شعاع استویی زمین 6378 کیلومت و شعاع قطبی آن6357 کیلومتر است.

وسعت کلّ کره ی زمین 510 میلیون کیلومتر مربّع است.از این مقدار 360 میلیون کیلومت مربّع را اقیانوس ها و دریا های منشعب از آن ها اشغال کرده و 150 میلیون کیلومتر مربّع دیگر را قارّه ها تشکیل می دهند.

اما در داخل قارّه ها به دریاچه ها و حوض های بزرگ آبی برمی خوریم که تقریبا حدود 15 میلیون کیلومتر مربّع از قارّه ها را این آب ها تشکشیل می دهند،بنابراین:اقیانوس ها و دریا ها(360 میلیون کیلومتر مربّع)+دریاچه ها و حوض های بزرگ آبی(15 میلیون کیلومتر مربّع)=375 میلیون کیلومتر مربّع(مجموع آب های کره ی زمین).و قارّه ها( 150 میلیون کیلومتر مربّع)-آب های داخل قارّه ها(15 میلیون کیلومتر مربّع)=135 میلیون کیلومتر مربّع(خشکی های روی زمین).

/ 0 نظر / 5 بازدید