واحدهای قدیم پول ایران

واحد قدیمی پول

به دینار

زمان رواج یافتن

شاهی

۵۰ دینار

سامانیان

محمودی (صَنّار)

۱۰۰ دینار

سلطان محمود غزنوی

عباسی

۲۰۰ دینار

شاه عباس اول

نادری (ده شاهی)

۵۰۰ دینار

نادر شاه

قران

۱٬۰۰۰ دینار

فتحعلی شاه ۱۸۲۵

ریال

۱٬۲۵۰ دینار

فتحعلی شاه ۱۷۹۸

دوهزاری

۲٬۰۰۰ دینار

قاجاریان

پنج هزاری

۵٬۰۰۰ دینار

قاجاریان

تومان

۱۰٬۰۰۰ دینار

سلسله ایلخانی

/ 0 نظر / 50 بازدید