جزیره های بزرگ روی زمین

نام جزیره

وسعت(کیلومترمربع)

استرالیا

۷/۶۱۸/۵۵۲کیلومترمربع

گروئنلند

۲/۱۷۵/۵۹۰کیلومترمربع

گینه نو

۷۸۹/۹۵۰کیلومترمربع

بورنئو

۷۵۶/۰۹۶کیلومترمربع

ماداگاسکار

۵۸۶/۴۰۰کیلومترمربع

بافین

۵۰۷/۴۵۰کیلومترمربع

سوماترا

۴۲۴/۷۶۰کیلومترمربع

/ 0 نظر / 8 بازدید