خط و انواع آن

 

 

مسلما خط پس از تکلّم و زبان به وجود آمده است و سیر تکاملی آنرا می توان به طور خلاصه به این ترتیب بیان کرد.

خطّ تصویری:انسان در آغاز برای ثبت وقایع یا انتقال پیام تصویری می کشید مثلا تصویر خورشید به معنا ی روز و تصویر ماه به معنای شب بود.

با پیشرفت تمدّن و تکامل انسان ها این تصویر ها ساده تر شدند و برای انتقال پیام ها سرعت عمل پیدا کرد و قرار دادی برای انتقال پیام خطّی  بین خودشان به وجود آوردند،مهم ترین این خط علامت هایی است که در مصر به کار گرفته شد و بدان نام هیروگلیف نهاده اند که نقوش و علائمی روی برگه های پاپیروس(برگه هایی که مصریان باستان  آن را از گیاهی که در کناره ی رود نیل می رویید گرفته اند.)می کشیدند.

خطّ هجائی:یا خطّ صوت نگار که برای هر صدایی علامتی را با کشیدن تصویر یا علائمی یا نقوش خاص به کار گرفته و در واقع هجی کردن کلمات شروع شد مثلا برای فهماندنBelieveاز علامت زنبورbeeو برگleaf استفاده می شده است.

خطّ الفبایی:مرحله ی تکامل خط است که امروزه با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است فنیقی ها و مصری ها و بابلی ها مخترعان این کتابت می باشند که بعدا توسط یونانی ها تکمیل و رواج یافته است و در واقع ریشه ی خط لاتین را تشکیل می دهد.

خطّ میخی: در نزد ایرانیان قدیم معمول بوده و آن را از کلدانیان و قوم آرامی گرفته و تغییراتی به آن داده اند از چپ به راست نوشته می شود 42 حرف داشته که به طور افقی و عمودی نوشته می شوند.از این خطّ سنگ نوشته های هخامنشیان را می توان نام برد در این خط هر صدا علامت خاصّی دارند که مجموع صداهای 21 حرف بودند بایرون ولیزی نخستین کسی بود که خطّ میخی را کشف کرد.

خطّ پهلوی:که از آرامی گرفته شده بود و بسیار مشکل هم بود چون یک حرف باید چندین صدا داشته باشد بیش از 25 حرف نداشت و دو قسم هم بود اشکانی و ساسانی.

خطّ اوستایی:گرچه ای خط از پهلوی اقتباس شده بود امّا تغییرات فراوانی یافت.از جمله این که اِعراب داخل حروف گردید و از چپ به راست نوشته و خوانده می شود و 44 حرف داشت.

خطّ آرامی:از خطّ میخی است که برخی از کتیبه های هخامنشیاین بدان نوشته شده است.

خطّ سغدی:که از خطّ آرامی اقتباس گردیده.

خطّ عربی:که از خطّ قبیله بنی سام بود که از خطّ سامی اقتباس شده بود.

خطّ مالی:که تلفیقی از خطّ آرامی و عربی بود.

خطّ سریانی:که از این خط کوفی و نسخ پدید آمده است.

خطّ کوفی:در کوفه رواج داشت تا این که از روی خطّ نسخ و تعلیق و چندی بعد از روی تعلیق بوسیله میرعلی تبریزی،خطّ نستعلیق به وجود آمد و این به دست میرعماد حسینی قزوینی  به سر حدّ کمال رسید.(25 حرف دارد.)

ابجد:حروف ابجد عبارت اند از:

ا

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ظ

ض

غ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

/ 0 نظر / 21 بازدید