واحدهای مساحت در دستگاه بین‌المللی یکاها SI

مساحت
(فهرست کامل)

سیستم

یکای اندازه‌گیری

کلید واژه

اختصار

توضیحات

ضریب تبدیل بر اساس مترمربع

ترکیب

SI

کیلومتر مربع

km2

km۲

US spelling: square kilometer

۱٬۰۰۰٬۰۰۰

  • km2 sqmi

متر مربع

m2

US spelling: square meter

۱

  • m2 sqft

سانتی‌متر مربع

cm2

cm۲

US spelling: square centimeter

۰٫۰۰۰۱

  • cm2 sqin

میلی‌متر مربع

mm2

mm²

US spelling: square millimeter

۰٫۰۰۰۰۰۱

  • mm2 sqin

non-SI metric

هکتار

ha

ha

 

۱۰٬۰۰۰

 

Imperial
&
US customary

مایل‌مربع

sqmi

sq mi

 

۲٬۵۸۹٬۹۸۸٫۱۱۰۳۳۶

  • sqmi km2

جریب

acre

   

۴٬۰۴۶٫۸۵۶۴۲۲

 

یارد مربع

sqyd

sq yd

 

۰٫۸۳۶۱۲۷۳۶

 

فوت مربع

sqft
(sqfoot)

sq ft

The sqfoot code will produce square foot as the plural form.

۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴

  • sqft m2 (sqfoot m2)

اینچ مربع

sqin

sq in

 

۰٫۰۰۰۶۴۵۱۶

  • sqin cm2

Other

square nautical mile

sqnmi

sq nmi

 

۳٬۴۲۹٬۹۰۴

 

dunam

dunam

 

For alternative spellings and definitions see the

۱٬۰۰۰

 

tsubo

tsubo

   

(۴۰۰/۱۲۱)

 

 

/ 0 نظر / 276 بازدید