پدران مشهور جهان

پدر اتم اینشتین آلمانی

پدر اتومبیل فورد آمریکایی

پدربرق ادیسون آمریکایی

پدرتاریخ هرودت یونانی

پدرجغرافیا هومبولت آلمانی

پدرچاپ گوتنبرگ آلمانی

پدرسینما لومیر فرانسوی

پدرشعر هومر یونانی

پدرشیمی آلبرت کبیر انگلیسی

پدرژئوشیمی گلداسمیت آلمانی

پدرطبیعیات داروین انگلیسی

پدرطب بقراط یونانی

پدرفلسفه سقراط یونانی

پدر موشک گدارد آمریکایی

پدرهواپیما پیلاتردوروزیه فرانسوی

پدرموسیقی پاگانی نی ایتالیایی

پدرفیزیک نوین رابرت اندرو میلیکان  آمریکایی

/ 0 نظر / 156 بازدید