فهرست دودمان‌های تاریخ چین

#نام دودمان سال‌های حکمفرمایی۱ سه شهریار و پنج خاقان   قبل از ۲۰۷۰ پیش از میلاد ۲ دودمان شیا   ۲۰۷۰ تا ۱۶۰۰ پیش از میلاد ۳ دودمان شانگ   ۱۶۰۰ تا ۱۰۴۶ پیش از میلاد ۴ دودمان ژو غربی   ۱۰۴۶ تا ۷۷۱ پیش از میلاد ۵ دودمان ژو شرقی   ۷۷۰ تا ۲۵۶ پیش از میلاد ۶ دودمان بهار و پاییز   ۷۲۲ تا ۴۷۶ پیش از میلاد ۷ ایالات متخاصم   ۴۷۵ تا ۲۲۱ پیش از میلاد ۸ دودمان کین   ۲۲۱ تا ۲۰۶ قبل از میلاد ۹ امپراتوری هان غربی   ۲۰۶ پ.م تا ۶ بعد از میلاد ۱۰ دودمان زین   ۹ تا ۲۳ بعد از میلاد ۱۱ امپراتوری هان شرقی   ۲۵ تا ۲۲۰ بعد از میلاد ۱۲ سه امپراتوری   ۲۲۰ تا ۲۶۵ بعد از میلاد ۱۳ دودمان جین غربی   ۲۶۵ تا ۳۱۷ بعد از میلاد ۱۴ دودمان جین شرقی   ۲۶۵ تا ۴۶۰ بعد از میلاد ۱۵ سلسله‌های شمالی و جنوبی   ۴۲۰ تا ۵۸۹ بعد از میلاد ۱۶ دودمان سوئی   ۵۸۱ تا ۶۱۸ بعد از میلاد ۱۷ دودمان تانگ   ۶۱۸ تا ۹۰۷ بعد از میلاد ۱۸ دوره پنج سلسله و ده پادشاهی   ۹۰۷ تا ۹۶۰ بعد از میلاد ۱۹ سونگ شمالی   ۹۶۰ تا ۱۱۲۷ میلادی ۲۰ سونگ جنوبی   ۱۱۲۷ تا ۱۲۲۹ میلادی ۲۱ دودمان لیائو   ۹۱۶ تا ۱۱۲۵ میلادی ۲۲ دودمان جین   ۱۱۱۵ تا ۱۲۳۴ میلادی ۲۳ دودمان یوآن   ۱۲۷۱ تا ۱۳۶۸ میلادی ۲۴ دودمان مینگ   ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ میلادی ۲۵ دودمان چینگ   ۱۶۴۴ تا ۱۹۱۱ میلادی

/ 0 نظر / 62 بازدید