درجه‌های جدید و قدیم ارتش ایران

امروزی

اوایل دورهرضاشاه

سرلشکر

امیر لشکر

سرتیپ

-

سرهنگ

-

سرهنگ دوم

نایب‌سرهنگ

سرگرد

یاور

سروان

سلطان

ستوان یکم

نایب اول

ستوان دوم

نایب دوم

ستوان سوم

نایب سوم

استوار یکم

معین نایب درجه یک

استوار دوم

معین نایب درجه دو

سرگروهبان

وکیل اول

گروهبان دوم

وکیل راست

گروهبان سوم

وکیل چپ

سرجوخه

سرجوقه

-

تابین اول

سرباز

تابین

/ 0 نظر / 65 بازدید