امپراتوری‌های سده های میانه۵۰۰ میلادی تا ۱۵۰۰ میلادی

رتبه

نام امپراتوری

سال

وسعت

۱

امپراتوری مغول

۱۲۷۰ میلادی

۳۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲

دودمان یوآن (حکومت مغولی چین)

۱۳۱۰ میلادی

۱۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳

امویان (خلفای اموی-تازیان)

سال ۷۲۰ میلادی

۱۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۴

خلفای عباسی (تازیان)

سال ۷۵۰ میلادی

۱۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۵

خلفای راشدین (تازیان)

سال ۶۵۴ میلادی

۹٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۶

ساسانیان (اواخر-دوره خسرو پرویز)

سال ۶۲۰ میلادی

۷٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۷

سلسله مینگ (چین)

۱۴۵۰ میلادی

۶٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۸

خاقانات ترک (گوک ترک)

سال ۵۵۷ میلادی

۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۹

اردوی زرین

۱۳۱۰ میلادی

۶٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۰

خاقانات اویقور

سال ۸۰۰ میلادی

۵٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۱

دودمان تانگ (چین)

سال ۷۱۵ میلادی

۵٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۱۲

خلفای فاطمی

سال ۹۶۹ میلادی

۵٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۱۳

دودمان توفان (تبت)

سال ۸۰۰ میلادی

۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۴

تیموریان (دوره تیمور لنگ)

۱۴۰۵ میلادی

۴٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۵

دودمان پالا (هند)

سال ۸۵۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۶

خاقانات شرقی ترک

سال ۶۲۴ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۷

خاقانات غربی ترک

سال ۶۰۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۸

دودمان کارکوتا (کشمیر-هند)

سال ۷۵۰ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۹

سلجوقیان

۱۰۸۰ میلادی

۳٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۲۰

ایلخانان

۱۳۱۰ میلادی

۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۲۱

سلسله چولا (هند)

۱۰۵۰ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۲۲

خوارزمشاهیان

۱۲۱۸ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۲۳

خانات چاگاتی

۱۳۵۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۴

روم شرقی (دوره ژوستینین یکم)

سال ۵۵۵ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۵

دودمان یوآن شمالی (مغولستان)

۱۴۰۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۶

دودمان سونگ شمالی (چین)

۱۱۰۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۷

غزنویان (دوره سلطان محمود)

۱۰۲۹ میلادی

۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۲۸

مرابطان (خلفای مرابط)

۱۱۴۷ میلادی

۳٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۲۹

سلسله توقلاق (هند)

۱۳۲۰ میلادی

۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۰

سلسله غوریان

۱۲۰۰ میلادی

۳٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۱

دودمان سوء (چین)

سال ۶۱۰ میلادی

۳٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۲

خانات خزر (اطراف دریای خزر)

سال ۸۵۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۳

اتحاد کالمار

۱۳۹۷ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۴

کیاون روس

۱۰۵۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۵

خانات کاراخنید

۱۰۲۵ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۳۶

سامانیان

سال ۹۲۸ میلادی

۲٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۳۷

ایوبیان (خلفای ایوبی)

۱۱۹۰ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۸

دودمان ماجاپاهیت (اندونزی)

۱۳۸۹ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۹

سلسله خیلجی (هند)

۱۳۱۲ میلادی

۲٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۴۰

دودمان لی آیو (چین)

سال ۹۴۷ میلادی

۲٬۶ میلیون کیلومتر مربع

/ 0 نظر / 49 بازدید