اسامی شاهان ایران به ترتیب سلسله تشکیل شده

 • دیاکو
 • فره ورتیش
 • خشتریته
 • هوخشتره
 • آستیاگ

• هخامنشیان (از ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد)

 • کوروش بزرگ (پیرامون ۵۵۹ - ۵۲۹ پیش از میلاد)
 • کمبوجیه ( ۵۳۰ - ۵۲۲ پیش از میلاد)
 • گئومات (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
 • داریوش بزرگ (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد)
 • خشایارشا (۴۸۵ - ۴۶۵ پیش از میلاد)
 • اردشیر یکم (۴۶۵ - ۴۲۴ پیش از میلاد)
 • خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
 • سغدیانوس (۴۲۴ - ۴۲۳ پیش از میلاد)
 • داریوش دوم (۴۲۳ - ۴۰۴ پیش از میلاد)
 • اردشیر دوم (۴۰۴ - ۳۵۸ پیش از میلاد)
 • اردشیر سوم (۳۵۸ - ۳۳۸ پیش از میلاد)
 • اردشیر چهارم (۳۳۸ - ۳۳۶ پیش از میلاد)
 • داریوش سوم (۳۳۶ - ۳۳۰ پیش از میلاد)

• سلوکیان (از ۲۴۹ تا ۳۲۴ پیش از میلاد)

 • سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 • آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

• پارت ها

 • ارشک (اشک یکم) (ح۲۵۰- ح۲۴۷ پ.م)
 • تیرداد یکم (اشک دوم) (ح۲۴۷- ح۲۱۱ پ.م)
 • اَردوان یکم (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پ.م)
 • فریاپت (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ پ.م)
 • فرهاد یکم (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ پ.م)
 • مهرداد یکم (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ پ.م)
 • فرهاد دوم (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ پ.م)
 • اردوان دوم (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ پ.م)
 • مهرداد دوم (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۸۷ پ.م)
 • گودرز نخست (۹۱ - ۷۸؟)
 • اُرُد نخست (۷۸ - ؟)
 • سیناتروک (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ پ.م)
 • فرهاد سوم (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ پ.م)
 • مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ.م)
 • اُرد دوم (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ پ.م)
 • فرهاد چهارم (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ پ.م)
 • تیرداد دوم (۳۲ - ح۳۰ پ.م)
 • فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ پ.م- ۴ م)
 • ملکه موزا (۲ پ.م- ۴ م) همراه با پسرش فرهاد پنجم
 • اُرد سوم (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
 • ونُن یکم (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
 • اردوان سوم (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
 • تیرداد سوم (ح۳۶ م)
 • وردان (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
 • گودرز دوم (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
 • ونن دوم (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
 • بلاش یکم (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
 • پاکور (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
 • اردوان چهارم (۱۰۸- ۱۱۰ م)
 • خسرو (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
 • بلاش دوم (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
 • مهرداد چهارم (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
 • بلاش سوم (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
 • بلاش چهارم (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
 • بلاش پنجم (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
 • اردوان پنجم (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
 • بلاش ششم
 • اردوازد

• ساسانیان

 • اردشیر یکم (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)
 • شاپور یکم (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)
 • هرمز یکم (۲۷۲-۲۷۳)
 • بهرام یکم (۲۷۳-۲۷۶)
 • بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۳)
 • بهرام سوم (۲۹۳)
 • نرسی (۲۹۳-۳۰۲)
 • هرمز دوم (۳۰۲-۳۱۰)
 • آذرنرسی (۳۱۰)
 • شاپور دوم (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)
 • اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳)
 • شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۸)
 • بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹)
 • یزدگرد یکم (۳۹۹-۴۲۱)
 • بهرام پنجم (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)
 • یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷)
 • هرمز سوم (۴۵۹-۴۵۷)
 • پیروز یکم (۴۵۸-۴۸۴)
 • بلاش (۴۸۴-۴۸۸)
 • قباد یکم (۴۸۸-۴۹۷)
 • جاماسب (۴۹۷-۴۹۹)
 • قباد یکم (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)
 • خسرو یکم (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)
 • هرمز چهارم (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)
 • بهرام ششم (۵۹۰-۵۹۱)
 • خسرو دوم (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)
 • قباد دوم (شیرویه) (۶۲۸)
 • اردشیر سوم (۶۲۸-۶۳۰)
 • شهربراز (۶۳۰)
 • خسرو سوم (۶۳۰)
 • جوانشیر (۶۳۰)
 • پوراندخت (۶۳۰-۶۳۱)
 • پیروز دوم (۶۳۱)
 • آزرمی دخت (۶۳۱)
 • هرمز پنجم (۶۳۱)
 • خسرو چهارم (۶۳۱)
 • پیروز دوم (۶۳۱)
 • خسرو پنجم (۶۳۱)
 • یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱)
 • تازش تازیان (۶۵۱)

• گاوباریان

 • گیل گیلانشاه
 • دابویه
 • فرخان بزرگ
 • اسپهبد دازمهر
 • فرخان کوچک
 • خورشید

• باوندیان

1- شاخه کیوسیه

 • باو
 • سهراب یکم
 • مهرمردان
 • سهراب دوم
 • شروین یکم
 • شهریار یکم
 • شاپور
 • جعفر
 • کارن یکم
 • رستم یکم
 • شروین دوم
 • شهریار دوم
 • دارا
 • شهریار سوم

2- شاخه اسپهبدیه

 • شهریار چهاروم
 • کارن دوم
 • رستم دوم
 • علی یکم
 • رستم سوم
 • حسن یکم
 • اردشیر یکم
 • رستم چهارم

3- شاخه کینخواریه

 • اردشیر دوم
 • ممد
 • علی دوم
 • یزدگرد
 • شهریار پنجم
 • کیخسرو
 • شرف الملوک
 • حسن

• طاهریان

 • طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)
 • طلحه بن طاهر
 • علی بن طاهر
 • عبدالله بن طاهر
 • طاهر بن عبدالله
 • محمد بن طاهر بن عبدالله

• صفاریان

 • یعقوب لیث
 • عمرو لیث
 • طاهر بن محمد بن عمرولیث
 • لیث بن علی بن لیث
 • محمد بن علی بن لیث
 • احمد بن محمد بن خلف
 • خلف بن احمد

• علویان تبرستان

 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

• سامانیان

 • اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی (۲۹۵ – ۲۷۹ ه‍.ق.)
 • احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید (۳۰۱ – ۲۵۹ ه‍.ق.)
 • نصر بن احمد، نامی به امیر سعید (۳۳۱ – ۳۰۱ ه‍.ق.)
 • نوح بن نصر، نامی به امیر حمید (۳۴۳ – ۳۳۱ ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید (۳۵۰ – ۳۴۳ ه‍.ق.)
 • منصوربن نوح، نامی به امیر سدید (۳۶۵ – ۳۵۰ ه‍.ق.)
 • نوح بن منصور، نامی به امیر رضی (۳۸۷ – ۳۶۵ ه‍.ق.)
 • منصور بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۷ ه‍.ق.)
 • عبدالملک بن نوح (۳۸۹ – ۳۸۹ ه‍.ق.)

• زیاریان

 • مرداویج زیاری
 • وشمگیر
 • بیستون پسر وشمگیر
 • قابوس پسر وشمگیر
 • منوچهر پسر قابوس
 • انوشیروان پسر منوچهر

• بوییان

 • علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله
 • فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله

• غزنویان

 • ناصرالدین سبکتکین
 • اسماعیل پسر سبکتکین
 • سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)
 • محمد پسر محمود
 • سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)
 • مودود پسر مسعود
/ 0 نظر / 9 بازدید