فهرست برندگان نوبل شیمی3

۱۹۸۱

 

کینیشی فوکویی

 ژاپن

برای توسعه تئوریهای مستقل درباره مکانیزیمهای واکنشهای شیمیایی

 

رولد هافمن

آمریکا

۱۹۸۲

 

آرون کلاگ

 بریتانیا

برای توسعه بلورنگاری الکترونی و کشف ساختار بیولوژیکی پروتئین اسید نوکلئیک پیچیده

۱۹۸۳

 

هنری تاب

آمریکا

برای کار خود بر روی مکانیسم واکنش‌های انتقال الکترون، به خصوص فلزات پیچیده

۱۹۸۴

 

روبرت مریفیلد

آمریکا

برای توسعه متدولوژی سنتز شیمیایی روی یک ماتریکس جامد

۱۹۸۵

 

هربرت هاپتمن

آمریکا

برای دستاوردهای برجسته خود در توسعه روش‌های مستقیم برای تعیین ساختارهای بلوری

 

جروم کارل

آمریکا

۱۹۸۶

 

دادلی هرشباخ

آمریکا

برای مطالعاتی که درباره دینامیک فرایندهای ابتدایی شیمیایی انجام داده‌اند

 

یوان لی

آمریکا

 

چارلز پولانی

 کانادا
 مجارستان

۱۹۸۷

 

دونالد کرام

آمریکا

به خاطر توسعه و استفاده از مولکولهایی با تعاملات گزینشی تحت ساختاری

 

جان ماری لن

 فرانسه

 

چارلز پدرسون

آمریکا

۱۹۸۸

 

یوهان دشنهافر

 آلمان

برای تعیین ساختار سه بعدی یک مرکز واکنش فوتوسنتزی

 

رابرت هابر

 آلمان

 

هارتموت می‌شاییل

 آلمان

۱۹۸۹

 

سیدنی آلتمن

 کانادا
آمریکا

برای کشف خصوصیات RNA، ریبوزیم

 

توماس چک

آمریکا

۱۹۹۰

 

الیاس کوری

آمریکا

برای توسعه تئوری و متدولوژی سنتز آلی

۱۹۹۱

 

ریچارد ارنست

 سوئیس

برای توسعه متدولوژی طیف نگاری با روزنانس مغناطیسی هسته‌ای با وضوح تصویر بالا

۱۹۹۲

 

رادولف مارکوس

آمریکا

برای نظریه مارکوس در سیستمهای شیمیایی

۱۹۹۳

 

کری مالیس

آمریکا

برای اختراع روش واکنش زنجیره پلیمراز

 

مایکل اسمیت

 کانادا

برای اختراع روش واکنش زنجیره پلیمراز و توسعه آن برای مطالعات پروتئینی

۱۹۹۴

 

جرج اولاه

آمریکا
 مجارستان

برای تحقیق درباره کربوکاتیونها

۱۹۹۵

 

پاول کراتژن

 هلند

برای کار درباره شیمی اتمسفر به خصوص در مورد شکل گیری و تجزیه ازن

 

ماریو مولینا

مکزیک
آمریکا

 

فرانک رولند

آمریکا

۱۹۹۶

 

روبرت کرل

آمریکا

برای کشف فولرنها

 

هارولد کروتو

 بریتانیا

 

ریچارد اسملی

آمریکا

۱۹۹۷

 

پل بویر

آمریکا

برای تحقیقات به روی ای‌تی‌پی سینتیز در زمینه سنتز آدنوزین تری فسفات

 

جان واکر

 بریتانیا

 

جینس اسکو

 دانمارک

برای کشف آنزیم یونی در تبادل سدیم- پتاسیم

۱۹۹۸

 

والتر کوهن

آمریکا

برای توسعه قضیه‌های هوهنبرگ-کوهن

 

جان پاپل

 بریتانیا

رای توسعه روش‌های محاسباتی در شیمی کوانتوم

۱۹۹۹

 

احمد حسن زویل

 مصر
آمریکا

برای مطالعه درباره انتقال واکنشهای شیمیایی با استفاده از طیف نگاری در یک کوادریلیوم ثانیه، طیف سنجی فمتوثانیه

۲۰۰۰

 

آلن هیگر

آمریکا

برای کشف و توسعهٔ پلیمررسانا

 

آلن مک دایارمید

آمریکا
 نیوزیلند

 

هیدکی شیریکاوا

 ژاپن

۲۰۰۱

 

ویلیام نولز

آمریکا

برای کار درباره واکنشهای هیدروژنی کاتالیزهای کایرال

 

ریوجی نویوری

 ژاپن

 

کارل شارپلس

آمریکا

برای کار درباره واکنشهای اکسیداسون فعال شده توسط کاتالیزهای کایرال

۲۰۰۲

 

جان فن

آمریکا

برای توسعه روش های شناسایی و تجزیه و تحلیل ساختار مولکولهای بیولوژیکی و توسعه طیف نگاری با رزونانس مغناطیسی هسته‌ای

 

کیوتی تاناکا

 ژاپن

 

کورت ووتریش

 سوئیس

برای توسعه روش برای شناسایی و تجزیه و تحلیل ساختار مولکولهای بیولوژیکی و تعیین ساختار سه بعدی ماکرومولکولهای بیولوژیکی در محلول

۲۰۰۳

 

پیتر اگر

آمریکا

برای کشف کانالهای غشای سلولی

 

رودریک مک کینون

آمریکا

برای کشف‌هایش در ارتباط با کانالهای غشای سلولی و مطالعات ساختاری در کانال‌های یونی

۲۰۰۴

 

هارون تسیخانوور

 اسرائیل

به خاطر کشف فروسایش پروتئین اوبیکیتین دار

 

افرام هرشکو

 اسرائیل

 

اروین روز

آمریکا

۲۰۰۵

 

ایو چاوین

 فرانسه

برای توسعه روش‌های تحریفی در سنتز آلی

 

رابرت گرابز

آمریکا

 

ریچارد شراک

آمریکا

۲۰۰۶

 

راجر کورنبرگ

آمریکا

به خاطر مطالعاتش درباره پایه‌های مولکولی رونویسی یوکاریوتی

۲۰۰۷

 

گرهارد ارتل

 آلمان

برای تحقیقاتش در زمینه فرایندهای شیمیایی روی سطوح جامد

۲۰۰۸

/ 1 نظر / 6 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir