امپراتوری‌های معاصر بین سال های ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی

رتبه

نام امپراتوری

سال

وسعت

۱

امپراتوری بریتانیا

۱۹۴۶ میلادی

۳۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۲

امپراتوری روسیه

۱۸۶۶ میلادی

۲۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳

امپراتوری اسپانیا

۱۷۴۰ میلادی

۲۰٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۴

سلسله چینگ (کینگ)-(چین)

۱۷۹۰ میلادی

۱۴٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۵

فرانسه استعمارگر (دوره دوم)

۱۹۳۸ میلادی

۱۲٬۳ میلیون کیلومتر مربع

۶

امپراتوری پرتغال

۱۸۱۵ میلادی

۱۰٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۷

امپراتوری برزیل

۱۸۸۰ میلادی

۸٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۸

امپراتوری ژاپن

۱۹۴۲ میلادی

۷٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۹

امپراتوری عثمانی

۱۵۹۵ میلادی

۵٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۱۰

یوآن شمالی (مغولستان)

۱۵۵۰ میلادی

۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۱

سلسله مینگ (چین)

۱۵۴۰ میلادی

۵٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۲

امپراتوری اول مکزیک

۱۸۲۲ میلادی

۴٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۱۳

امپراتوری مغولی هند

۱۶۹۰ میلادی

۴٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۴

افشاریان (دوره نادر شاه)

۱۷۴۷ میلادی

۴٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۱۵

امپراتوری ایتالیا

۱۹۴۰ میلادی

۳٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۱۶

هلند استعمارگر

۱۹۴۰ میلادی

۳٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۱۷

آلمان نازی (دوره هیتلر)

۱۹۴۲ میلادی

۳٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۱۸

امپراتوری آلمان

۱۹۱۴ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۱۹

صفویان

۱۵۱۲ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۰

ازبکان

۱۵۱۰ میلادی

۳٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۱

فرانسه استعمار (دوره نخست)

۱۶۷۰ میلادی

۳٬۴ میلیون کیلومتر مربع

۲۲

دانمارک استعمارگر

۱۸۰۰ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۳

قاجاریان (دوره آقامحمدخان)

۱۷۹۶ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۴

پادشاهی بزرگ دوچی روس

۱۵۰۵ میلادی

۳٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۵

بلژیک استعمارگر

۱۹۱۴ میلادی

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۶

پادشاهی ماراتا (هند)

۱۷۶۰ میلادی

۲٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۲۷

امپراتوری اول فرانسه

۱۸۱۳ میلادی

۲٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۲۸

دودمان اینکا

۱۵۲۷ میلادی

۲٬۰ میلیون کیلومتر مربع

۲۹

خانات سیبیر (خاناتی ترک)

۱۵۲۰ میلادی

۱٬۸ میلیون کیلومتر مربع

۳۰

دودمان سوری (مای-سوری)-(هند)

۱۵۴۵ میلادی

۱٬۵ میلیون کیلومتر مربع

۳۱

پادشاهی لهستان-لتونی

۱۶۵۰ میلادی

۱٬۲ میلیون کیلومتر مربع

۳۲

دودمان سیام (تایلند)

۱۷۸۲ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۳

دودمان لودهی (هند)

۱۵۱۷ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۴

امپراتوری سوئد

۱۶۵۸ میلادی

۱٬۱ میلیون کیلومتر مربع

۳۵

سلسله کوبائونگ (میانمار)

۱۸۰۰ میلادی

۰٬۹ میلیون کیلومتر مربع

۳۶

خانات کازان

۱۵۴۰ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۷

سلسله ویجایاگارانا (هند)

۱۵۲۹ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۸

امپراتوری اتریش-مجارستان

۱۹۰۰ میلادی

۰٬۷ میلیون کیلومتر مربع

۳۹

دودمان نیزامز (هند)

۱۷۴۰ میلادی

۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۴۰

سلسله سیک (هند)

۱۸۴۵ میلادی

۰٬۶ میلیون کیلومتر مربع

۴۱

امپراتوری زندیان(ایران)

۱۷۵۰میلادی

۱٬۹ میلیون کیلومتر مربع

/ 0 نظر / 7 بازدید