ملکه های مشهور جهان

ملکه آتوسا

همسر داریوش کبیر

ایرانی

ملکه ماری تودور

همسر فلیپ دوم

فرانسوی

ملکه ایزابل

همسر فردینالد

اسپانیایی

ملکه مهد علیا

همسر محمد شاه قاجار

ایرانی

ملکه آن دتریش

همسر لوئی سیزدهم

فرانسوی

ملکه ماری آنتوانت

همسر لوئی شانزدهم

فرانسوی

ملکه رضیه خانم

همسر نادر شاه افشار

ایرانی

ملکه کاترین دومدیسی

همسر هانری دوم

انگلیسی

ملکه ژوزفین

همسر ناپلئون بناپارت

فرانسوی

ملکه استر

همسر خشایار شاه

ایرانی

ملکه کاترین اول

همسر پطر کبیر

روسی

ملکه پومیه

همسر نرون

رومی

ملکه آسترید

همسر لئوپولد

بلژیکی

ملکه کاترین دوم

همسر پطر سوم

روسی

ملکه زبیده خاتون

همسر هارون الرشید

عرب

ملکه ترکان خاتون

همسر محمد خوارزمشاه

ایرانی

ملکه آن بلین

همسر هنری هشتم

انگلیسی

ملکه میترا

همسر اردشیر بابکان

ایرانی

ملکه اوژنی

همسر ناپلئون سوم

فرانسوی

ملکه نور جهان

همسر جهانگیر گورکانی

هندی

/ 0 نظر / 22 بازدید