معماهای قرآن

1- قرآن دارای 114 سوره  است

  2- قرآن 6236 آیه دارد

 3- قرآن  114 عدد بسم الله الرحمن الرحیم دارد

 4- قرآن 115 بسم الله دارد 

 5- قرآن دارای 120 حزب است ؟

 6- قرآن دارای 30 جزء  است 

 7- قرآن با یک عدد بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشود. 

 8- نام قرآن هفتاد بار در قرآن آمده است.

9-  بزرگترین سوره قرآن بقره است.

10-  بهترین نوشیدنی در قرآن چیست ؟ شیر

11- کوچکترین سوره قرآن چیست ؟ کوثر 

12- مهم ترین آیه قرآن چیست ؟ ایة الکرسی 

13- بزرگترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 282 

14- عظیم ترین آیات قرآن کدام است ؟ بسم الله الرحمن الرحیم 

15- کوچکترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ باء در  بسم الله 

16- بهترین خوردنی در قرآن چیست ؟ عسل 

17- ترس آور ترین ایه قرآن کدام است ؟ زلزله آیه 7 و 8 

18-  منفورترین امر حلال نزد خداوند در قرآن چیست ؟ طلاق 

19- کوچکترین آیه قرآن چیست ؟ مدها متان- در سوره رحمان 

20- بزرگترین عدد در قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ صد هزار –

     سوره صافات آیه 147 

21- بزرگترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ فاسقیناکموه در آیه 22

       سوره حجر 

22- بیشترین و کمترین حرفی که در قرآن آمده چیست ؟ بیشترین الف کمترین ظاء 

23- بهترین شب در قرآن چیست ؟ قدر 

24- بهترین ماه در قرآن چیست ؟  رمضان 

25- بزرگترین حیوان در قرآن چیست ؟ فیل 

26- کوچکترین حیوان در قرآن چیست ؟ پشه 

27- بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  11 حرف – فاسقیناکموه 

28- کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  یک حرف - باء 

29- بهترین سوره قرآن چه نام دارد ؟  یس 

30- بیشترین سوره های مکی در کدام جزء است ؟ جزء 30 

.........................................................................................................................

 31- کدام سوره به مادر قرآن معروف است ؟ سوره حمد 

32-  چند سوره با الحمدالله شروع میشود ؟ 5 سوره  - حمد . انعام . کهف . سبا . فاطر 

33-  نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است ؟  ق- ص - ن . 

34-  سوره ای که همنام با یکی از فروع دین است چیست ؟  سوره حج

35-  چند سوره با انا شروع میشود ؟ فتح – نوح – قدر – کوثر . 

36- کدام سوره به سوره امام حسین (ع) معروف است ؟  سوره فجر 

37-  کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است ؟ سوره نور 

38-  سوره هایی که به مسبحات معروف هستند کدام است ؟ اسراء – حدید - حشر- صف – جمعه –تغابن – اعلی 

39-  چه تعداد سوره های قرآن مدنی و چه تعداد مکی است ؟ (86 مکی ) - (28 مدنی ) 

40- کدام سوره همنام با قبیله پیامبر(ص) است ؟ سوره قریش 

41- کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ یس 

42- کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟توحید 

43- سوره هایی که به عزائم مشهور هستند کدام است ؟ سجده – فصلت – نجم –

     علق . 

44- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است ؟  لقمان 

45- سوره هایی که حضرت محمد (ص) گفت مرا پیر کردند چیست ؟  

      هود – واقعه – مرسلات – نبا . 

46- کدام سوره همنام یکی از جنگهای پیامبر (ص) است ؟ سوره احزاب 

47- کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است ؟ سوره حدید 

48- در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده ؟ یونس 

49- کدام سوره های قرآن سجده واجب دارد ؟ سجده – فصلت – نجم – علق . 

50- کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از اصول دین است ؟ توحید 

51- کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است ؟ سوره حمد 

52- کدام سوره است که در اول آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ سوره تین   

53- کدام سوره کل قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ سوره حمد 

54- کدام سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد ؟ سوره توبه   

55- کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمان 

56- سوره هایی که به حامدات معروفند چه نام دارند ؟

     انعام – حمد – کهف – سبا – فاطر . 

57- کدام سوره معادل یک سوم قرآن است ؟ سوره توحید   

58- چه سوره هایی با صیغه قسم شروع میشود ؟ عصر-عادیات-تین-ضحی-شمس-بلد-فجر-طارق-بروج-نازعات-مرسلات-قیامت-نجم – طور-ذاریات – صافات –ن – ص- ق – لیل . 

59- کدام سوره بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است ؟ مرسلات 

60- کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟شمس 

61-   کدام سوره ها به حوامیم معروف هستند ؟ زخرف-حم –المومن- سجده –حمعسق –احقاف جاثیه –دخان 

62-   کدام سوره همنام با یکی از ایام هفته است ؟ جمعه 

63-   چه تعداد از سوره های کوچک یکجا نازل شده است ؟ کوثر – نصر – لهب – توحید . 

64-   چند سوره قرآن با قل شروع میشود ؟توحید – کافرون – ناس – فلق – جن . 

65-   کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ سوره نمل 

66-   کدام سوره قرآن ده نام دارد ؟  سوره حمد 

67-   چه تعداد از سوره ها با حروف مقطعه شروع میشود ؟ 29 سوره 

68-   کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر(ص) نازل شده ؟ حمد 

69-   کدام سوره به نام موجود زنده ای است که به چشم دیده نمیشود ؟ سوره جن 

70-   کدام سوره هم در آیه اولش هم در ایه آخرش الله آمده است ؟سوره زمر 

71-   کدام سوره نام یکی از میوه هاست ؟ سوره تین 

72-   کدام سوره با دعا ختم میشود ؟ سوره بقره 

43-   کدام سوره همنام یکی از کشورهاست ؟ سوره روم 

74-   کدام سوره به ریحانة القرآن معروف است ؟ سوره یس 

75-   کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است ؟ سوره جمعه 

76-   در سوره تکویر کلمه اذا چند بار تکرار شده است ؟12 بار 

77-   کدام سوره قرآن اولش ستایش و وسطش اخلاص آخرش نیایش است ؟ سوره حمد 

78-   چند سوره با الر شروع میشود ؟ یونس – هود – یوسف – ابراهیم – حجر . 

79-   کدام سوره است که آن را حبیب نجار نامیده میشود؟ سوره یس 

80-   سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند ؟ رعد – قیامه – واقعه – قارعه – نبا – زلزال – جاثیه – تغابن – حشر . 

81-   سوره هایی که به معوذتین معروفند چیست ؟ فلق و ناس 

82-   در کدام سوره دو سجده مستحبی وجود دارد ؟ سوره حج 

83-   نام دو سوره که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده میشود چیست ؟ سوره لیل و تبت 

84-   کدام سوره به المصابیح معروف است ؟ فصلت   

85-   سوره ای که به ملائکه منسوب است چیست؟ فاطر 

86-   کدام سوره است که خداوند از تمام نعمتهای بهشتی نام برده اما به احترام

       حضرت زهرا (س) از حورالعین نام نبرده شده ؟ سوره انسان 

87-   کدام سوره به سبع المثانی معروف است ؟ سوره حمد 

88-   به کدام سوره العقود هم گفته میشود ؟ سوره مائده 

89-   به کدام سوره موسی و فرعون هم گفته میشود ؟ سوره قصص 

90-   کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است ؟ سوره بقره 

91-   نام کدام سوره المضاجع هم میباشد ؟ سوره سجده 

92-   سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند ؟ 10 سال 

93-   در کدام سوره داستان فضیل و عیاض بیان شده است ؟  سوره حدید آیه 17 

94-   سوره هایی که به طواسین معروفند چیست ؟ شعرا – نمل - قصص 

95-    سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند ؟سوره های بقره و آل عمران 

96-   سوره های مکی طی چند سال نازل شدند ؟ 13 سال 

97-   سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند ؟ اسراء – کهف – مریم – طه – انبیاء . 

98-   سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد ؟ سوره دهر 

99-   کدام سوره به اولین پیشوای شیعیان امام علی (ع) منسوب است ؟ عادیات 

100-   سوره هایی را که به نام زمانهایی از شب و روز هستند کدامند ؟ فلق= صبح –

        لیل= شب- فجر = سپیده دم . 

101-   کدام سوره به بنی اسراعیل منسوب است ؟ اسراء 

102-   نام کدام سوره به النساء القصری یعنی نساء کوتاه منسوب است ؟ سوره طلاق 

103-   کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است ؟ سوره دهر 

104-   کدام سوره سورة اخلاق و ادب است ؟ حجرات 

105-   الدین نام کدام یک دیگر از سوره ها است ؟ ماعون 

106-   در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده است ؟ سوره نساء 

107-   کدام سوره اگر برعکس کنیم نام یک پرنده میشود ؟ سوره روم 

108-   چند سوره با تسبیح آغاز میشود ؟ اسراء – اعلی – جمعه – تغابن – صف – حدید – حشر . 

109-   داستان گوساله پرستی در کدام سوره بیان شده است ؟سوره طه 

110-   قانون ارث در کدام سوره بیان شده است ؟  سوره نساء 

111-   در کدام سوره بیست و هفت صفت از صفات خدا ذکر شده است ؟سوره حدید 

112-   در کدام سوره سرگذشت آدم (ع) وحوا(س) در بهشت و هبوط آنان بین شده است ؟ سوره طه 

113-   الانسان و الابرار نام کدام سوره ها است ؟ سوره دهر 

114-    الغافر به کدام سوره گفته میشود ؟ مومن 

115-   به کدام سوره تبارک گفته میشود ؟ سوره ملک 

116-   در کدام سوره راجع به جنگ بدر بیان شده است ؟ سوره انفال 

117-   القتال به کدام سوره اطلاق میشود ؟ سوره محمد 

118-   در کدام سوره به داستان قارون  اشاره شده است ؟ سوره قصص 

119-   نامهای دیگر سوره توبه چیست ؟ العذاب – الفاضحه – البحوت – الحافره – البراعه و ..... . 

120-   الشریعه نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره جاثیه 

121-   در کدام سوره خداوند به سجده کردن فرشتگان به آدم (ع) اشاره کرده است ؟ سوره ص 

122-   اقترب الساعة نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره قمر 

123-   الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره ق 

124-   چند سوره با کلمه اقترب شروع میشود ؟ سوره قمر و انبیاء 

............................................................................................................................

 1-       آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد ؟ بقره 

2-       در آیة الکرسی چند بار الله تکرار شده است ؟چهار مرتبه 

3-       آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 156 

4-       در کدام آیه مدت روز قیامت بیان شده است ؟ سوره معراج آیه 4 

5-       قرآن دارای چند آیه سجده دار است ؟پانزده آیه سجده دار 

6-       در کدام یک از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است ؟سوره احزاب آیه 7 

7-       در کدام آیه هشت صفت از صفات خداوند بیان شده است ؟ سوره حشر آیه 23 

8-  آیه ای که در سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت فرمودند چیست ؟

     سوره کهف آیه 9 

9-  آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد ؟ سوره نور آیه 35 

10-   آیه حجاب در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 31 

11-   آیه شهادت در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 18 

12-   آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام سوره است ؟ 229 

13-   آیه قصاص در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 178 

14-   آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره است ؟ سوره مائده آیه 55 

15-   کدام آیه معروف به قنوت است ؟سوره بقره آیه 201 

16-   آیه نصر من الله و فتح قریب  در کدام سوره است ؟سوره صف آیه 13 

17-   کدام آیه به شق القمر معروف است ؟ سوره قمر آیه یک 

18-   آیه ای که پنج وقت نمازهای یومیه آمده در کدام سوره است ؟ سوره اسراء آیه 78 

19-   در کدام آیه مراحل وضو ذکر شده است ؟ سوره مائده آیه 6 

20-   آیه صلوات بر پیغمبر (ص) در کدام سوره است ؟ سوره احزاب آیه 56 

21-   آیه مباهله در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 61 

22-   آیه استرجاع کدام است ؟ آ یه انا لله و انا الیه راجعون 

23-   آیه استعاذه در کدام سوره است ؟سوره نحل آیه 98 

24-   نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شد ؟ سوره بقره آیه 144 

25-   در کدام آیه راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است ؟سوره تحریم آیه 8 

26-   در کدام آیه نام پنج خوردنی آورده شده است ؟سوره بقره آیه 61 – تره – پیاز – خیار – عدس – سیر . 

27-    دستور تخریب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است ؟ سوره توبه آیه 107 

28-   آیه ملک در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیات 26 و 27 

29-   آیه نور علی نور در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 35 

30-   آیه الدین  کدام است ؟ سوره بقره آیات 255 و 256 و 257 

31-   نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد ؟سوره اعلی – سبح اسم ربک الاعلی 

32-   کدام آیه به وام دادن معروف است ؟سوره بقره آیه 282 

33-   آیه سلام و تحیت در کدام سوره آمده است ؟ سوره نساء آیه 86 

......................................................................................................................................

 1-       داستان معراج پیامبر(ص) در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره اسراء 

2-       نام کدام پیامبر در قرآن بیشتر از دیگر پیامبران ذکر شده است ؟ حضرت موسی – 136 مرتبه 

3-       کدام پیامبر به پیامبر بتشکن معروف بود بعد به آتش انداخته شد ولی سالم بیرون آمد ؟ حضرت ابراهیم 

4-       ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) در کدام سوره ها بیان شده است ؟سوره مریم   

5-       صفت کدام پیامبر ذبیح الله است ؟ حضرت اسمائیل 

6-       کدام پیامبر مردگان را زنده و نابینایان را شفا میداد ؟ حضرت عیسی 

7-       کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی زندگی میکرد ؟ حضرت یونس 

/ 0 نظر / 185 بازدید